Publication Ethics

มาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์

วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข

วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ทั้งนี้วารสารฯ ได้ตระหนักถึงจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (Publication Ethics) ของผู้เขียน (Author) ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) และบรรณาธิการ (Editor) เพื่อให้การเผยแพร่เป็นไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพมาตรฐานและมีความโปร่งใสตามมาตรฐานการตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับชาติและระดับนานาชาติ วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุขจึงได้กำหนดบทบาทของแต่ละหน้าที่ไว้ โดยอ้างอิงการแปลจาก 

https://www.publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ

บรรณาธิการควรจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • พิจารณา คัดกรอง ตรวจสอบ บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ให้ตรงตามสาขาของวารสารด้วยหลักการทางวิชาการหรือตามระเบียบวิธีวิจัย
 • เสนอแนะ ให้ปรับแก้บทความแก่ผู้นิพนธ์ก่อนส่งผู้ประเมินบทความ (Peer review)
 • พิจารณาคัดเลือกผู้ประเมินบทความ ให้ตรงตามสาขาของบทความ
 • ตรวจสอบ การแก้ไขให้ตรงตามคำแนะนำของผู้ประเมินบทความ
 • พิจารณา ตัดสิน กรณีคำแนะนำของผู้ประเมินบทความทั้งสองท่าน ไม่ตรงกัน
 • พิจารณา ตัดสิน กรณีผู้นิพนธ์บทความไม่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ประเมินบทความ
 • ปกป้องมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจทั้งของผู้นิพนธื ผู้ประเมินบทความและวารสาร
 • เต็มใจที่จะแก้ไขและให้คำแนะนำข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอด-ถอนบทความ และการขออภัย หากจำเป็น
 • สร้างมาตรฐานของวารสารให้มีคุณภาพทุกขั้นตอนจนถึงขั้นตอนการเผยแพร่
 • เก็บรักษาความลับของข้อมูล เอกสาร บทความของผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินบทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • กรณีผู้ประเมินบทความคนใดคนหนึ่งพิจารณาปฏิเสธการตีพิมพ์

หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้อ่าน

 • ควรแจ้งมาตราฐานของวารสารและการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวารสารให้ผู้อ่านผ่านเวปไซต์วารสาร
 • เผยแพร่บทความที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่องและไม่เสียค่าใช้จ่าย

 หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้นิพนธ์

 • แจ้งผลพิจารณา คัดกรอง ตรวจสอบ บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ด้วยหลักการทางวิชาการหรือตามระเบียบวิธีวิจัย ให้แก่ผู้นิพนธ์ทราบ
 • แจ้งผลการพิจารณา ตัดสิน กรณีคำแนะนำของผู้ประเมินบทความทั้งสองท่านไม่ตรงกันให้แก่ผู้นิพนธ์ทราบ
 • แจ้งผลพิจารณา ตัดสิน กรณีผู้นิพนธ์บทความไม่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ประเมินบทความให้แก่ผู้นิพนธ์ทราบ
 • แจ้งผลการตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ภายใต้ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความสำคัญ ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวิจัย ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสาร
 • รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์ กรณีมีการอุทธรณ์ได้หากผู้นิพนธ์มีความคิดเห็นแตกต่างจากการตัดสินใจของบรรณาธิการ
 • พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความอย่างเป็นธรรมและส่งบทความให้ผู้พิจารณาบทความโดยผู้พิจารณาบทความจะไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double blind)

 หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้ประเมินบทความ

 • บรรณาธิการจัดพิมพ์คำแนะนำการเขียน รูปแบบ ระเบียบการส่งบทความ ขั้นตอนการส่งบทความ แก่ผู้ประเมินบทความ
 • ให้คำแนะนำ ประสานระหว่างผู้นิพนธ์กับผู้ประเมินบทความ กรณีมีข้อขัดแย้งทางวิชาการ

 กระบวนการพิจารณาประเมินบทความ

 • บรรณาธิการรับบทความจากผู้นิพนธ์ แล้วจึงพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ และความถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย
 • จากนั้นบรรณิการส่งบทความให้ผู้นิพนธ์แก้ไข ก่อนส่งให้ผู้ประเมินบทความ โดยจะได้รับการปกปิดเป็นความลับในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาประเมินโดยผู้พิจารณาบทความจะไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double blind)
 • กรณีมีผู้ประเมินบทความท่านใดท่านหนึ่งพิจารณาปฏิเสธการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งให้ผู้ประเมินบทความท่านที่ 3 พิจารณาอีกท่าน โดยถือคะแนน 2 ใน 3 ตัดสินการรับตีพิมพ์บทความ
 • ส่งผลการประเมินให้ผู้นิพนธ์แก้ไข
 • กองบรรณาธิการพิจารณา ตรวจสอบ การแก้ไขของผู้นิพนธ์อย่างเคร่งครัด
 • จัดทำบทความขึ้นระบบออนไลน์

การร้องเรียน

 • ทางวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข มีช่องทางในการร้องเรียนจากผู้นิพนธ์ กรณีข้อสงสัย ขัดแย้ง
 • ทางวารสารโดยบรรณาธิการดำเนินการตอบข้อร้องเรียนภายใน 7 วัน ผ่านทางระบบหรือทางอีเมล

การสนับสนุนการอภิปราย

 • วารสารรับบทความเกี่ยวกับการวิจารณ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในรูปของบทความทางวิชาการ
 • สนับสนุนให้อภิปรายผลภายใต้ข้อมูลสนับสนุน เอกสารทางวิชาการ หรือบทความวิจัยไม่เกิน 10 ปี

สนับสนุนความถูกต้องทางวิชาการ

 • ทางวารสารสนับสนุนให้เขียนบทความภายใต้ความถูกต้อง ความทันสมัย และหลักการทางวิชาการ ตลอดจนระเบียบวิธีการวิจัย
 • บทความที่ผ่านกระบวนการของวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุขทุกเรื่อง มีมาตรฐานทางวิชาการและได้รับการเห็นชอบจาก ผูประเมินบทความ และบรรณาธิการ
 • บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ ทางวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข เน้นให้มีการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์โดยเฉพาะงานวิจัยที่ทำในมนุษย์

 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ทางวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข จะเคร่งครัดกรณีบทความมีการคัดลอก การนำเสนอรูปภาพ หรือการนำผลงานผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของบทความเพื่อตีพิพมพ์เผยแพร่ในวารสาร
 • ทางวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุขจะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ประเมินบทความให้แก่ผู้นิพนธ์หรือบุคคลอื่น

 การติดตามความประพฤติมิชอบ

 • กรณีมีการแจ้งร้อยละของความซ้ำซ้อนของเนื้อหาหรือการคัดลอดบทความเกินร้อยละ 20 ทางวารสารจะดำเนินการให้ผู้นิพนธ์ชี้แจ้งและรายงานเหตุผลของความซ้ำซ้อน
 • ทางวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข ดำเนินการพิจารณาปฏิเสธบทความ หากมีการคัดลอกอย่างร้ายแรงหรือให้เหตุผลอันมาสมควร

 ประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์

 • วารสารวิจัยการพยาบาลและสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ การเผยแพร่ผลงงานวิชาการซึ่งกระบวนการจัดทำวารสารมีค่าใช้จ่ายดำเนินการ แต่ทางวารสารยังไม่ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในช่วงแรก และจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ทราบในโอกาสต่อไป
 • บุคคลภายนอก สามารถสืบค้นข้อมูลจากวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 ผลประโยชน์ทับซ้อน

 • บรรณาธิการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน(การขัดกันด้านผลประโยชน์)ทั้งของเจ้าหน้าที่วารสาร ผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินบทความ และสมาชิกกองบรรณาธิการ

 กระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนที่มีต่อบรรณาธิการที่มีการส่งมาให้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์

 • ข้อร้องเรียนของ ผู้นิพนธ์ ผู้อ่าน ผู้ประเมินบทความ บรรณาธิการหรือสำนักพิมพ์วารสารมีการส่งมาให้คณะกรรมการจริยธรรมของวิทยาลัยหรือกองบรรณิการวารสารพิจารณา
 • คณะกรรมการจริยธรรมของวิทยาลัยหรือกองบรรณาธิการวารสาร จะรับข้อร้องเรียนภายใน 6 เดือนหลังจากวารสารได้พิจารณาข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์อาจพิจารณานอกระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็นกรณีพิเศษได้

 เมื่อการร้องเรียนมีการส่งต่อมาที่กองบรรณาธิการ:

 • ผู้ร้องเรียนยื่นข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ของกองบรรณาธิการวารสารผ่านทางระบบหรืออีเมล
 • เจ้าหน้าที่ของกองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนตามคำร้องเรียน
 • กองบรรณาธิการพิจารณาข้อร้องเรียน สรุปผลส่งผู้ร้องเรียน

ขั้นตอนการอุทธรณ์

 • ผู้ร้องเรียนสามารถอุทธรณ์ต่อกองบรรณาธิการวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข