การพัฒนาศักยภาพเลขานุการผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop)

ผู้แต่ง

  • อารีย์ นุกูลกิจ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

เลขานุการผู้บริหารระดับสูง, การพัฒนาศักยภาพ, ประชุมเชิงปฏิบัติการ, การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการในการช่วยอำนวยการและสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของผู้บริหารระดับสูง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ มีทัศนคติ ที่ดีต่องานเลขานุการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และสร้างเครือข่าย ในการปฏิบัติงานระหว่างเลขานุการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเลขานุการผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหลักสูตรการบรรยาย และการลงมือปฏิบัติ ได้แก่ (1) การประสานงานประสานความสุขเป็นกิจกรรมที่สร้างความคุ้นเคยและสร้างเครือข่ายการประสานงาน (2) การสื่อสารกับงานบริการเป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ การสื่อสารที่ดีและหลักสำคัญในการสื่อความ (3) การสร้างทีมงานอย่างมีความสุข เป็นการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของทีมงานที่ดีประสานประโยชน์เพื่อองค์กร (4) การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานที่เหมาะสม เป็นการบรรยายทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการแต่งกายเหมาะสมถูกกาลเทศะและมารยาททางสังคม และ (5) เรื่องเล่าสู่กันฟังเป็น การให้เลขานุการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผลการประเมินความ พึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร/วิทยากร การบริหารโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม พบว่า เลขานุการมีความพึงพอใจในทุกหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีมากและได้เสนอหัวข้อที่มีความประสงค์จะเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในเรื่อง ระเบียบการเงิน วินัยข้าราชการ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การร่างหนังสือราชการ ความรักความผูกพันองค์กร เป็นต้น

References

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560 - 2579). พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี; 2561.

สุภาภรณ์ เลอเลิศวณิชย์. การเลขานุการ. นนทบุรี: เอมพันธ์ จำกัด; 2557.

สุวรรณา เจียมวิจิตรกุล. การเลขานุการ. นนทบุรี: บริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด; 2556.

สำนักงาน ก.พ. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมข้าราชการ. กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด; 2552.

อุษณีย์ ตุลาบดี. สู่ความสำเร็จของเลขานุการมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ: 2536.

อุษณีย์ ตุลาบดี.เลขานุการมืออาชีพ. กรุงเทพฯ หจก.วีเจ พริ้นติ้ง, 2545

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-24