การประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้แต่ง

  • สมจิตต์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

การประกวดราคาจัดจ้าง, การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้าให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ฉบับใหม่ พ.ศ.2560

โครงสร้างอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีอายุการใช้งานมากว่า 25 ปี สภาพปัจจุบันโดยรวมค่อนข้างทรุดโทรม รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานและการให้บริการ รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินของทางราชการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องซ่อมแซมปรับปรุงทั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์โดยสาร หรือแม้แต่โครงสร้างหลังคา ดาดฟ้า ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย จึงได้จัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ใน การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) การดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จึงต้องดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้วยความละเอียด รอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบฯ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ก่อให้เกิดความปลอดภัยและประทับใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับความพึงพอใจ อีกทั้งยังใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันของการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ กองกลาง

References

กระทรวงสาธารณสุข. ประวัติกระทรวงสาธารณสุข. (ออนไลน์). (2562). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2562]. เข้าถึงได้จาก https://www.moph.go.th/index.php/about/moph

ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560. (ออนไลน์). (2560). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2562]. เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF

ราชกิจจานุเบกษา. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560. [ออนไลน์]. (2560). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2562]. เข้าถึงได้จาก http://www.finance.rmuti.ac.th/pr/cgd-2560.PDF

ราชกิจจานุเบกษา. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526. [ออนไลน์]. (2548). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2562]. เข้าถึงได้จาก http://general.bsru.ac.th/wpcontent/uploads/2017/11/ระเบียบฯว่าด้วยสารบรรณ.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-24