การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่

ผู้แต่ง

  • นพวรรณ มาดารัตน์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขที่ใช้สำหรับจัดลำดับความก้าวหน้าการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 3 ด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในเวทีโลก และจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสาธารณสุขพร้อมกับจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในระดับพื้นที่รายจังหวัด โดยใช้วิธีศึกษาวิเคราะห์จากรายงาน“SDGs Index and Dashboards Report 2018”, ข้อมูลการเกิด / ข้อมูลการตายของสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ที่จัดทำรายงานโดยกลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูลระบบรายงานวัณโรค TBCM ของสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลการศึกษา พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 59 จาก 156 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 4 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม โดยจัดลำดับตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ดังนี้ 1.ตัวชี้วัดระดับ ดีมาก 6 ตัวชี้วัด 2. ตัวชี้วัดระดับดี 4 ตัวชี้วัด 3.ตัวชี้วัดระดับพอใช้ 1 ตัวชี้วัด 4.ตัวชี้วัดระดับวิกฤต 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ อุบัติการณ์ของวัณโรค, อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร และอัตราการคลอด มีชีพของมารดาวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี ซึ่งจำเป็น ต้องวางแผนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2573

References

กระทรวงการต่างประเทศ. การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ระดับชาติ โดยการสมัครใจของไทย พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. ; 2561

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. นนทบุรี . [ออนไลน์]. (2560). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562]. เข้าถึงได้จาก http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/SDG%20Goal3_220960.pdf

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560– 2579. [ออนไลน์]. (2561). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562]. เข้าถึงได้จาก http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/EbookMOPH20yrsPlan2017_version2.pdf

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. รายงานสุขภาพคนไทย 2560. นครปฐม : ม.ป.พ. ; 2560

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . กรุงเทพฯ : บริษัทสตูดิโอ เฮชคิว จำกัด; 2560

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ความเป็นมาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.วารสารบนเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560; 1 : 7 –17.

สำนักข่าว Hfocus : เจาะลึกระบบสุขภาพ. ปัญหาสาธารณสุขเขตเศรษฐกิจพิเศษ. อุดรธานี . [ออนไลน์]. (2559). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2562]. เข้าถึงได้จาก https://www.hfocus.org/content/2016/11/133673

Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solution Network.SDGs Index and Dashboards Report 2018. New York; 2018.

Klaus S. The Globa competitiveness Report 2018. Geneva; 2018.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-24