ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ของแกนนำนักเรียนโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • จินตนา ชะนะนอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  • ทัชมาศ อุดมโภคา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  • จุน หน่อแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ:

โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การตั้งครรภ์ในวัยเรียน

บทคัดย่อ

 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบวัดก่อนและหลังการทดลอง เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ของแกนนำนักเรียน โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน (2) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ก่อนและหลังการทดลองการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เครื่องมือที่ในการวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ แกนนำนักเรียน จำนวน 200 คน ใช้สถิติพรรณนา โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติก่อนและหลังการทดลอง ใช้สถิติ paired t-test

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.5 มีอายุ 14 ปี ร้อยละ 48.5 ส่วนใหญ่นักเรียนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 42.9 อาชีพผู้ปกครองรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 56.5 จำนวนเงินที่นักเรียนได้มาโรงเรียนในแต่ละวัน 70-100 บาท ร้อยละ 44.0 สถานภาพครอบครัวอาศัยกับบิดามารดาร้อยละ 69.0 นักเรียนอาศัยอยู่บ้านของตนเอง ร้อยละ 91.5 พบว่าส่วนใหญ่นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 88.0 ระดับเจตคติต่อการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน พบว่าส่วนใหญ่นักเรียน มีเจตคติระดับดี ร้อยละ 74.5 ระดับการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน พบว่าส่วนใหญ่นักเรียนมีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับดี ร้อยละ 54.0 ผลการเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติก่อนและหลังในการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียนพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (P < 0.05)

References

กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. สถานการณ์ปัญหาโรคเอดส์ระดับโลก. [ออนไลน์]. (2559). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2560]. เข้าถึงได้จาก http://www.boe.moph.go.th/report.php?cat=19&id=1267.

ชุมศักด์ิ พฤกษาพงษ์. แผลในกระเพาะอาหารยุคไอเอ็มเอฟ. วารสารใกล้หมอ 2542; 23(9) : 35 – 46

นันทิวา สิงห์ทอง และคณะ. พฤติกรรมเสี่ยงการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร โรงเรียนมัธยมศึกษา ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา . นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา; 2558.

ศรีพรรษ์ ถาวรรัตน์. ผลของโปรแกรมให้ข้อมูลข่าวสาว การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2556; 27(2) พฤษภาคม – สิงหาคม : 14 – 26.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (NAP Web Report) จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา; 2559 (สำเนาอัด)

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. การแพร่กระจายของโรคเอดส์.[ออนไลน์]. (2558). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2560]. เข้าถึงได้จาก http://www.boe.moph.go.th

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. สถานการณ์เรื่องเพศในวัยรุ่นไทย.[ออนไลน์]. (2557). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2560]. เข้าถึงได้จาก http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=home_index

เอ็มวิกา แสงชาติ. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (facebook) ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2559; 23(1) มกราคม – เมษายน : 96 – 104.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-24