การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • แจ่มจันทร์ เทศสิงห์ กลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
  • พวงแก้ว สาระโภค กลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

คำสำคัญ:

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, นักศึกษาพยาบาล, โรงพยาบาลคุณธรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล และผลของการใช้รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จำนวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย แบบบันทึกการถอดบทเรียน และรูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติ Paired samples t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า (1) พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.4 มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง (Mean=87.34, S.D.= 9.36) (2) ภายหลังการใช้รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.1 มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับสูง (Mean=90.19, S.D.=7.53) และเพิ่มขึ้นจากก่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=2.48, p =0.015)

จากการถอดบทเรียน พบว่า รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ก่อให้เกิดผลดีต่อนักศึกษาต่อวิทยาลัยต่อวิชาชีพพยาบาล ต่อผู้รับบริการและชุมชน โดยนักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้รับบริการ ได้พัฒนาคุณธรรมผ่านการปฏิบัติจริง โดยเฉพาะด้านการเสียสละและการมีจิตอาสาซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานสำคัญของวิชาชีพพยาบาลผู้รับบริการได้รับการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์จากนักศึกษาพยาบาล ส่งผลให้วิทยาลัยมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีจึงถือได้ว่ารูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่ควรนามาใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล

References

วรฐกานต์ อัศวพรวิพุธ. มาตรฐานการพยาบาล: กระบวนการพยาบาล และจริยธรรมวิชาชีพ.วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข 2559; 2(3) : 393 – 400.

สภาการพยาบาล.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560. [ออนไลน์]. (2560). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561]. เข้าถึงได้จาก https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Edit(1).PDF.

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. [ออนไลน์]. (2560). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 ธันวาม 2561]. เข้าถึงได้จาก https://www.moe.go.th/พระราชบัญญัติ/.

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม. คู่มือนักศึกษาประจา ปี 2558 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม. มหาสารคาม : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม; 2558.

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม. ประมวลรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560). มหาสารคาม : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม; 2560.

แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก. แนวทางการดาเนินการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหน่วยงานเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม. นนทบุรี: ยุทธรินทร์การพิมพ์; 2558.

ศูนย์คุณธรรม. องค์ความรู้ชุดองค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม (โรงพยาบาลบางมูลนาก). นนทบุรี : คอนเท้น ดีไซน์; 2559.

จริยา กฤติยาวรรณ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC” 2559; 1661 – 74.

ลำเจียก กาธร, โสภิต สุวรรณเวลา และจิณัฐตา ศุภศรี. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างนักคิดสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. 2559; 40 – 50.

สุชาฎา คล้ายมณี ทัศนีย ์ ทิพย์สูงเนิน และคนึงนิตย์ พงษ์สุวรรณ์. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. วารสารการพยาบาลและการศึกษา 2556; 6(พิเศษ): 89 – 103.

Poorchangizi B., Borhani F., Abbaszadeh A., Mirzaee M. and Farokhzadian J. The importance of professional values from nursing students’ perspective. BMC Nursing 2019; 18(26) : 1 – 7.

Fisher M. A comparison of professional value development among pre-licensure nursing students in associate degree, diploma, and Bachelor of Science in nursing programs. Nurs Educ Perspect. 2014; 35(1) : 37 – 42.

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม และสมใจ ศิระกมล. พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ. เชียงใหม่: สยามพิมพ์นานา; 2558.

จิณพิชญ์ชา มะมม และปริญญา แร่ทอง. ผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุต่อทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557; 22(5)(ฉบับพิเศษ) : 731 – 42.

ปิยะนันท์ นามกุล . ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย 2561; 8(2) : 27 – 37.

นิภาพร จันทร์น้อย. รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย [วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่; 2560.

นฤมล เอนกวิทย์ และคณะ. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม องค์กรคุณธรรม: คิดดี พูดดี ทาดี ชีวีมีสุข. มหาสารคาม: วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม; 2563.

จันทร์ฉาย มณีวงษ์, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์และเพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์. การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2559; 27 (ฉบับเพิ่มเติม) : 79 – 90.

อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย และศุลีพร เพชรเรียง. การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2558; 25(2) : 103 – 15.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30