การประเมินผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • แววดี เหมวรานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ:

การประเมินผล, คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายละเอียดสถานการณ์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปากช่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหนองบุญมาก และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอลำทะเมนชัย จำนวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนำเสนอในรูปแบบร้อยละ จำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ นำเสนอโดยการจำแนกแยกแยะ และจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัย พบว่า (1) สถานการณ์การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประเด็นที่ถูกขับเคลื่อนของแต่ละอำเภอมาจากข้อตกลงของทุกภาคส่วนปรึกษาหารือร่วมกัน โดยแต่ละอำเภอกำหนดประเด็นขับเคลื่อนต่างกันตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ประเด็นอุบัติเหตุมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสุขภาพดีที่ลำทะเมนชัย โดยจากการดำเนินงานส่วนใหญ่พบปัญหาการส่งคืนข้อมูลให้ชุมชน ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส่งผลให้ชุมชนไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยอย่างจริงจัง แนวทางการแก้ไขปัญหาดำเนินการคืนข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น การประชุม ผู้นำ ชุมชน เป็นต้น (2) การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยภาพรวมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออยู่ที่ระดับมาก (gif.latex?\bar{X}=4.12, S.D.=.62) (2) โดยภาพรวมประสิทธิภาพในการดำเนินงานอยู่ที่ระดับดี (gif.latex?\bar{X}=4.16, S.D.=.69).

References

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางประชารัฐ. กรุงเทพฯ : สำเนาอัด ; 2559.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ(service plan) หัวข้อการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ พชอ.จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 ตรวจราชการวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2562. นครราชสีมา : เรืองสังข์บ้านงานพิมพ์; 2562.

สมคิด แทวกระโทก. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา. วารสารชุมชนวิจัย 2560; 11(1) (มกราคม - เมษายน) : 158 – 70.

พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์. รูปแบบการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (district health system) เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2558 – 2560. วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 2562; 33(1) (มกราคม – มีนาคม) : 59 – 72.

พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ และสุรชัย โชคครรชิตไชย.การจัดบริการสาธารณสุข ระดับอำเภอ : กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 2561; 8(1) (มกราคม – เมษายน) : 152 – 61.

นันทิยา ใจเย็น. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พิการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี [การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2557.

ธเนศ ภัทรวิรินกุล. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอำเภอจัดการระบบสุขภาพอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด. วารสารสุขภาพภาคประชาชน 2560; 13(1) : 3 – 11.

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. Evaluation Theory, Models & Applications. San Francisco, CA: Jossey- Bass; 2007.

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2538.

พัทธนันท์ ศรีครรธรักษ์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา และอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์. การพัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู 2561; 8(พิเศษ) (ตุลาคม) : 230 – 40.

วิภาดา กาญจนสิทธิ์ และปัณณทัต บนขุนทด. ความรู้ทัศนคติของมารดาหลังคลอดปกติที่เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวนาน 6 เดือน หอผู้ป่วยหลังคลอดโรงพยาบาลบุรีรัมย์์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562 “สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา วันที่ 30 มีนาคม 2562. นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา; 2562.

ยุบล เบ็ญจรงคกิจ. ทฤษฎีการใช้สื่อและความพึงพอใจ. กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์ จำกัด; 2542.

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30