ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการคลอดของสตรี: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • บุญมี ภูด่านงัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ:

วิธีการคลอด, การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง, ความพึงพอใจของมารดา, การคลอดทางช่องคลอด

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการคลอดของสตรีตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นการคลอดทางช่องคลอดหรือการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง จาก 756 งานวิจัยคัดเหลือ 30 งานที่เข้าเกณฑ์ ผลการวิจัยพบ เหตุผลและปัจจัยที่ทำให้สตรีตัดสินใจผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ได้แก่ สตรีที่มีอายุมากกว่า 35 ปี  ความกลัวความเจ็บปวดในการคลอดทางช่องคลอด เลือกความปลอดภัยของทารกเป็นอันดับแรก สตรีที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ความเชื่อส่วนบุคคลและการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการผ่าตัด คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ และข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ส่วนสตรีที่เลือกการคลอดทางช่องคลอดมองว่าเป็นกลไกปกติและตามธรรมชาติ เป็นการแสดงถึงพลังและความสามารถของสตรี และมีประสบการณ์และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการคลอด

References

Lumphikanon, P. Thai women’s cesarean section is the second highest in Asia after China (Online) 2018. Cited 15 October 2020. Available from www.hfocus.org/ content/2018/02/15385

Zamani-Alavijeh, F., Shahry, P., Kalhori, M., & Araban, M. Pregnant women's preferences for mode of delivery questionnaire: Psychometric properties. J Educ Health Promot 2017; 6 : 20.

Belizán, J. M., Althabe, F., & Cafferata, M. L. Health consequences of the increasing caesarean section rates. Epidemiology 2007; 18(4): 485 – 86.

Kushtagi, P., & Guruvare, S. Documenting indications for cesarean deliveries. J Postgrad Med 2008; 54(1): 52 – 53.

Mungrue, K., Nixon, C., David, Y., Dookwah, D., Durga, S., Greene, K., & Mohammed, H. Trinidadian women's knowledge, perceptions, and preferences regarding cesarean section: How do they make choices? Int J Womens Health 2010; 2: 387 – 91 .

สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ. วิถีชีวิตใหม่ในการดูแลปริกำเนิด. สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ; 2563.

Nierenberg, C. Vaginal Birth vs. C-Section: Pros & Cons. [Online]. (2018) . [Accessed 27 March 2020]. Retrieved from https://www.livescience.com/45681-vaginal-birth-vs-c-section.html.

PRISMA. PRISMA 2009 Flow Diagram. [Online]. (2018). [Cited 27 March 2020]. Available from http://www.prisma- statement .org

CASP. Qualitative Research Checklist. [Online]. (2013). [Cited 27 March 2020]. Available from www.casp-uk.net/casp-tools-checklists

Downs, S. H., & Black, N. The feasibility of creating a checklist for the assessment of the methodological quality both of randomised and non-randomised studies of health care interventions. Journal Epidemiol Community Health 1998; 52(6): 377 – 84.

ChoobMasjedi, S. G., Hasani, J., Khorsandi, M., & Ghobadzadeh, M. Cognitive factors related to childbirth and their effect on women's delivery preference: a comparison between a private and public hospital in Tehran. In; 2012.

Darsareh, F., Aghamolaei, T., Rajaei, M., & Madani, A. Exploring First-time Pregnant Women's Motivations for Planning Vaginal Delivery: A Qualitative Study. Iran J Nurs Midwifery Res 2018; 23(6): 465 – 70.

Gholami, A., & Salarilak, S. Why do some pregnant women prefer cesarean delivery in first pregnancy? Iran J Reprod Med 2013; 11(4): 301 – 08.

Haines, H. M., Rubertsson, C., Pallant, J. F., & Hildingsson, I. The influence of women's fear, attitudes and beliefs of childbirth on mode and experience of birth. BMC Pregnancy Childbirth 2012; 12: 55.

Ilhan, G., Verit Atmaca, F. F., Eken, M., Tavukçuoğlu, Z., Özel, A., Özdemir, M., & Güngör, E. S. What is Turkish women's opinion about vaginal delivery? Turk J Obstet Gynecol 2015; 12(2): 75 – 78.

Latifnejad Roudsari, R., Zakerihamidi, M., & Merghati Khoei, E. Socio-Cultural Beliefs, Values and Traditions Regarding Women's Preferred Mode of Birth in the North of Iran. International journal of community based nursing and midwifery 2015; 3(3): 165 – 76.

Liang, H., Fan, Y., Zhang, N., Chongsuvivatwong, V., Wang, Q., Gong, J., & Sriplung, H. Women's cesarean section preferences and influencing factors in relation to China's two-child policy: a cross-sectional study. Patient Prefer Adherence 2018; 12: 2093 – 101.

Loke, A. Y., Davies, L., & Li, S. F. Factors influencing the decision that women make on their mode of delivery: the Health Belief Model. BMC Health Serv Res 2015; 15: 274.

Mazzoni , A., Althabe , F., Gutierrez , L., Gibbons , L., Liu , N. H., Bonotti , A. M., . . . Belizán, J. M. Women’s preferences and mode of delivery in public and private hospitals: a prospective cohort study. BMC Pregnancy Childbirth 2016; 16: 34.

Rahnama, P., Mohammadi, K., & Montazeri, A. (2016). Salient beliefs towards vaginal delivery in pregnant women: A qualitative study from Iran. Reproductive Health 2016; 13(1): 7.

Shi, Y., Jiang, Y., Zeng, Q., Yuan, Y., Yin, H., Chang, C., & Pang, R. Influencing factors associated with the mode of birth among childbearing women in Hunan Province: a cross-sectional study in China. BMC Pregnancy and Childbirth 2016; 16: 108 – 08 .

Wang, L., Xu, X., Baker, P., Tong, C., Zhang, L., Qi, H., & Zhao, Y. Patterns and Associated Factors of Caesarean Delivery Intention among Expectant Mothers in China: Implications from the Implementation of China's New National Two-Child Policy. International journal of environmental research and public health 2016; 13(7): 686.

Wu, E., Kaimal, A. J., Houston, K., Yee, L. M., Nakagawa, S., & Kuppermann, M. Strength of preference for vaginal birth as a predictor of delivery mode among women who attempt a vaginal delivery. Am J Obstet Gynecol 2014; 210(5): 441 – 46.

Ezeome, I. V., Ezugworie, J. O., & Udealor, P. C. Beliefs, perceptions, and views of pregnant women about cesarean section and reproductive decision-making in a specialist health facility in Enugu, Southeast Nigeria. Niger J Clin Pract 2018; 21(4): 423 – 28.

Hua, Z., & El Oualja, F. Indicators for mode of delivery in pregnant women with uteruses scarred by prior caesarean section: a retrospective study of 679 pregnant women. BMC Pregnancy and Childbirth 2019; 19(1): 445.

Long, Q., Kingdon, C., Yang, F., Renecle, M. D., Jahanfar, S., Bohren, M. A., & Betran, A. P. Prevalence of and reasons for women's, family members', and health professionals' preferences for cesarean section in China: A mixed-methods systematic review. PLoS Med 2018; 15(10): e1002672.

Kosan, Z., Kavuncuoglu, D., Calıkoglu, E. O., & Aras, A. Delivery preferences of pregnant women: Do not underestimate the effect of friends and relatives. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction 2019; 48(6): 395 – 400.

Zhang, H., Wu, J., Norris, J., Guo, L., & Hu, Y. Predictors of preference for caesarean delivery among pregnant women in Beijing. J Int Med Res 2017; 45(2): 798 – 807.

Attanasio, L. B., Kozhimannil, K. B., & Kjerulff, K. H. Women's preference for vaginal birth after a first delivery by cesarean. Birth (Berkeley, Calif.) 2019; 46(1): 51 – 60.

Loke, A. Y., Davies, L., & Mak, Y. W. Is it the decision of women to choose a cesarean section as the mode of birth? A review of literature on the views of stakeholders. BMC Pregnancy Childbirth 2019; 19(1): 286.

Amyx, M., Gibbons, L., Xiong, X., Mazzoni, A., Althabe, F., Buekens, P., & Belizán, J. M. Sources of influence on pregnant women's preferred mode of delivery in Buenos Aires, Argentina. Birth (Berkeley, Calif.) 2018; 45(1): 71 – 78.

Bihler, J., Tunn, R., Reisenauer, C., Pauluschke-Fröhlich, J., Wagner, P., Abele, H., . . . Hübner, M. Personal Preference of Mode of Delivery. What do Urogynaecologists choose? Preliminary Results of the DECISION Study. Geburtshilfe Frauenheilkd 2017; 77(11): 1182 – 88 .

Ji, H., Jiang, H., Yang, L., Qian, X., & Tang, S. Factors contributing to the rapid rise of caesarean section: a prospective study of primiparous Chinese women in Shanghai. BMJ Open 2015; 5(11): e008994.

Nosratabadi, M., Hekmat, K., Dencker, A., & Abbaspoor, Z. Individual and Group Psycho-Educational Counseling on Knowledge, Attitude and Preference for Birth Method in Nulliparous Women: A Randomized Controlled Trial. J Family Reprod Health 2018; 12(2): 103 – 10.

Sedigh Mobarakabadi, S., Mirzaei Najmabadi, K., & Ghazi Tabatabaie, M. Ambivalence towards childbirth in a medicalized context: a qualitative inquiry among Iranian mothers. Iranian Red Crescent medical journal 2015; 17(3): e24262-e24262.

Biraboneye S, P., Ogutu, O., van Roosmalen, J., Wanjala, S., Lubano, K., & Kinuthia, J. Trial of labour or elective repeat caesarean delivery:are women making an informed decision at Kenyatta national hospital? BMC Pregnancy and Childbirth 2017; 17(1): 260.

Yee, L. M., Kaimal, A. J., Houston, K. A., Wu, E., Thiet, M. P., Nakagawa, S., . . . Kuppermann, M. Mode of delivery preferences in a diverse population of pregnant women. Am J Obstet Gynecol 2015; 212(3): 377. 371 – 24.

Liu, N. H., Mazzoni, A., Zamberlin, N., Colomar, M., Chang, O. H., Arnaud, L., . . . Belizán, J. M. Preferences for mode of delivery in nulliparous Argentinean women: a qualitative study. Reprod Health 2013; 10(1): 2.

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) , Society of Maternal-Fetal Medicine. Safe Prevention of Primary Cesarean Delivery. Obstetric Care Concesus No.1. Obstet 2014; 123: 693 – 71.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-02-02