การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมพวง โดยใช้หลักการพื้นฐานของลีนและการเว้นระยะห่างทางกายภาพ

ผู้แต่ง

  • จารุจิต ประจิตร Chumphuang Hospital
  • ชวิศ เมธาบุตร โรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
  • ปัทมา สำราญ โรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
  • จันทร์จิรา วาจามั่น โรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
  • ปัทมา เพ็ญจันทร์ โรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
  • ธนวัฒน์ ยางเครือ
  • วราภรณ์ คล้ายพึ่ง

คำสำคัญ:

การพัฒนาระบบบริการ, หลักการพื้นฐานของลีน, ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, การเว้นระยะห่างทางกายภาพ, ระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

บทคัดย่อ

วิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและผู้รับบริการ โดยใช้กรอบแนวคิดหลักการพื้นฐานของลีนและการเว้นระยะห่างทางกายภาพประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (1) บุคลากร (2) ผู้ป่วยและญาติ  โดยใช้เครื่องมือ (1) ระบบการให้บริการผู้ป่วย (2) แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการและของบุคลากรมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.77 และ 0.91 ตามลำดับ วิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจก่อนและหลังพัฒนาระบบ โดยใช้สถิติทดสอบindependent  t-test 

ผลการศึกษา หลังใช้ระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้กรอบแนวคิดหลักการพื้นฐานของลีนและ  การเว้นระยะห่างทางกายภาพโดยจัดที่นั่งรอตรวจให้มีระยะห่างของที่นั่งเฉลี่ยอย่างน้อย 1 เมตร พบว่า ขั้นตอนการให้บริการลดลง  ระยะเวลาให้บริการลดลง  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงกว่าก่อนการปรับปรุง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ p<.000   ข้อเสนอแนะ  (1) ควรนำเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมสหวิชาชีพเพื่อใช้ข้อมูลในการพัฒนาแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องต่อไป  (2) ควรปรับปรุงป้ายคำแนะนำการบริการในโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

References

Centers of Disease Control and Prevention.Social Distancing. [online]. (2020). [cited 2020 July 20].Available from: https://www.cdc.gov/ coronavirus/ 2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing .html

Garg, S., Basu, S., Rustagi, R. & Borle, A. Primary Health Care Facility Preparedness for Outpatient Service Provision During the COVID-19 Pandemic in India: Cross-Sectional Study. JMIR Public Health Surveil. [online]. (2020). [cited 2020 July 20]; 6 :1-7. Available from: https://publichealth.jmir.org/2020/2/e 19927/doi: 10.2196/19927

ปฐมพร ศิรประภาศิริ และสันติ ลาภเบญจกุล. คู่มือการจัดบริการคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงวิถีใหม่แบบยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (สำหรับระดับผู้ปฏิบัติงาน). กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2563.

นลิน จรุงธนะกิจ.ผลระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับบริการตามแนวทางการให้บริการผู้ป่วยสถานการณ์พิเศษ (โควิด-19) โรงพยาบาลไทรงาม. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 2563; 36 : 129 - 42.

สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2562.กระทรวงสาธารณสุข. [ออนไลน์]. (2563). [เข้าถึงเมื่อ13 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงได้จาก : http:// dmsic.moph.go.th/index/detail/8297

สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2561.กระทรวงสาธารณสุข. [ออนไลน์]. (2563). [เข้าถึงเมื่อ13 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงได้จาก : http:// dmsic.moph.go.th/index/detail/7892

รายงานประจำปีแผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลชุมพวง; 2562.

ระบบตรวจสอบประวัติผู้ป่วย/ผู้รับบริการข้ามหน่วยงาน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. [ออนไลน์]. (2563). [เข้าถึงเมื่อ 7 ส.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://nma.hdc. moph.go.th/hdc/

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลชุมพวง. ข้อมูลข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ.นครราชสีมา:โรงพยาบาลชุมพวง. สำเนาอัด; 2563

งานแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลชุมพวง.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์. นครราชสีมา: โรงพยาบาลชุมพวง.สำเนาอัด; 2563.

งานแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลชุมพวง.รายงานประจำปีแผนกเวชระเบียน.นครราชสีมา:โรงพยาบาลชุมพวง. สำเนาอัด; 2563.

Lean Management Principles. [online]. (2022). [cited 2022 March 20].Available from: Advancement of culture development (kple.eu)

ปริญดา จันทร์บรรเจิด บุษรา วาจาจำเริญ จิราพร คำแก้ว และคณะ.ผลการออกแบบระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดความสูญเปล่าในระบบบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2555; 4: 162 – 6.

อุไรวรรณ วรรณศิริ. ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนกับภาคบริการทางการแพทย์เพื่อลดความสูญเปล่าของระบบ: กรณีศึกษาแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลตติยภูมิ.วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 2562; 3 : 75 – 85.

นฤมล ไชยวารีย์,ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ และบุญพิชชา จิตต์ภักดี.การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อ ปรับปรุงกระบวนการให้บริการคลินิก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่.วารสารสภาการพยาบาล 2563; 4: 112 – 27.

เสาวลักษณ์ มนูญญา. ผลการจัดบริการพยาบาลผ่าตัดตามแนวคิดลีนต่อระยะเวลาการรอคอยและความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก.วารสารพยาบาลตำรวจ 2560; 1 : 72 – 81.

ประภา ราชา, จารุภา คงรสและธนพร สดชื่น.การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19. วารสารแพทย์เขต 4 2563; 3 : 414 – 26.

พันธิภา พิญญะคุณ อารี ชีวเกษมสุข และเพ็ญจันทร์ แสนประสาน. การพัฒนารูปแบบการบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน.วารสารพยาบาลทหารบก 2560; ฉบับพิเศษ: 280 – 90.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-27