พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังวัสดุ กรณีศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • กฤติเดช ฉายจรุง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี https://orcid.org/0000-0002-0819-0617
  • ณัฐธิดา ภู่เจริญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี

คำสำคัญ:

ระบบบริหารข้อมูล, ระบบคลังวัสดุ, ระบบฐานข้อมูล, เว็บแอพพลิเคชั่น

บทคัดย่อ

วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุ กรณีศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ศึกษาความต้องการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน (2) ออกแบบพัฒนาระบบ (3) ทดสอบประเมินผลการพัฒนาระบบ บันทึกข้อผิดพลาดเสนอวิธีแก้ไขปรับปรุง (4) ปรับปรุงคุณสมบัติประเมินคุณภาพการใช้งานระบบ ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือในการศึกษารวบรวมข้อมูลด้วย การสนทนากลุ่ม แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายวัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 15  คน

ผลการวิจัยได้รวมรวบความต้องการ ศึกษาความเป็นไปได้จากเทคโนโลยีที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมาใช้งานในปัจจุบัน สรุปเป็นรายการในรูปแบบตารางโดยใช้เอกสารแสดงความสัมพันธ์ความต้องการและผลการทดสอบ (requirements traceability matrix) ส่งผลให้การออกแบบและการพัฒนามีความครบถ้วนเชื่อมโยงหัวข้อการทดสอบประเมินผลการพัฒนาระบบ (test case) เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะมีการบันทึกและเสนอวิธีแก้ไขตามลำดับด้วยทฤษฎี SDLC (V-Shaped life cycle) พบว่าภาพรวมของผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่วัสดุมีความคิดเห็นเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .81 ซึ่งอยู่ในระดับดี ภาพรวมผู้ใช้งานระดับผู้ใช้งานมีความคิดเห็นเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .91 ซึ่งอยู่ในระดับดี ภาพรวมผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบมีความคิดเห็นเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .83 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง การวิจัยในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจนก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนออกแบบพัฒนา ทดสอบการใช้งาน บันทึกข้อผิดพลาด กำหนดรายละเอียดแก้ไขปรับปรุง การพัฒนาระบบ โดยนำคำแนะนำมาสรุปไว้ในเอกสาร (term of Reference : TOR) เพื่อเป็นการพัฒนาต่อไปในอนาคต

Author Biography

กฤติเดช ฉายจรุง, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี

ที่ทำงาน (Company) มหาวิทยาลัยราชธานี
ที่ตั้ง (Address)   261 เลี่ยงเมือง, ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี, 34000
โทรศัพท์ 089-4222350 , 0-4531-9900       
ประเภทธุรกิจ          สถาบันการศึกษา         
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , นักพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร
ระยะเวลาการทำงาน  1 สิงหาคม 2558  –  (ปัจจุบัน)
หน้าที่รับผิดชอบ งานสอนในรายวิชา

  • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
  • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  • การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจผ่านเว็บ

References

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา. การพัฒนาโปรแกรมบริหารคลังวัสดุ Phase 1; รายงานการประชุมเพื่อทบทวนแผนงานประจำปี 2564; 2 มิถุนายน 2564; ระบบประชุมทางไกล (Tele Conference); นครราชสีมา; 2564.

ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ อริยะ บุญงามชัยรัตน์ และไผท จุนทะเกาศลย์. แผนยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาด้านป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2560–2564. กรุงเทพฯ: นิวธรรมดาการพิมพ์; 2559.

วรพจน์ ฉายจรุง จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ และ สุเมท สุภัทรจำเนียร. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ด้วย QRCODE กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการครั้งที่ 4 2562; 61 – 62.

Kumar Pal., SDLC V - Development Phases Testing Phases. [online]. (2021). [cited 2021 July 14]: Available from URL://https://geeksforgeeks.org/software-engineering-agile-development-models

MySQL 8.0 Release Notes., Changes in MySQL 8.0.28. [online]. (2022). [cited 2022 Jul 18]; (General Availability) Available from URL://https:// dev.mysql. com/doc

Abbas M., Rioboo R., Ben-Yelles CB., & Snook CF. Formal modeling and verification of UML Activity Diagrams (UAD) with FoCaLiZe. Journal of Systems Architecture. [online]. (2021). [cited 2021 Jul 15]; 114: 1-14. Available from URL://https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2020.101911

Sturm R., Pollard C., & Craig J. Application Performance Management (APM) in the Digital Enterprise. Managing Applications for Cloud, Mobile, IoT and eBusiness. [online]. (2017). [cited 2021 Jul 10]: 137-150. Available from URL:// https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804018-8.00011-5

Mirtalebi M. MBD and Requirements Model. Embedded Systems Architecture for Agile Development. [online]. (2017). [cited 2021 Jul 15]: 183-205. Available from URL://https:// www.researchgate. net/publication/320590323_MBD_and_Requirements_Model

Kesteren AV. DOM Living Standard. [online]. (2021) [cited 2021 Jul 29]. Available from URL://https://dom.spec. whatwg.org/

Kesteren AV. HTML Living Standard. [online]. (2021). [cited 2021 Jul 29]. Available from URL:// html. Spec . whatwg.org/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-27