การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • สายชล สู่สุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คำสำคัญ:

โปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณ, การประเมินผล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (1) ศึกษารายละเอียดสถานการณ์การควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (2) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (3) ประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเก็บข้อมูลจากเครื่องมือ 3 ประเภท ได้แก่ การสนทนากลุ่ม แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน จำนวน 15 คน บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 179 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการจำแนก แยกแยะ จัดหมวดหมู่ข้อมูลที่เป็นข้อค้นพบ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติ f – test

ผลการวิจัย พบว่า (1) รายละเอียดสถานการณ์การควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณ คือ
การรับเอกสารการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณของแต่ละกลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและยอดเงิน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหา คือ ขั้นตอนการนำส่งเอกสารตัดเงินงบประมาณล่าช้า การแก้ไขปัญหา คือ ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการส่งเอกสาร ส่วนความต้องการ คือ ควรออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการตัดจ่ายงบประมาณสำเร็จรูป เพื่อให้ง่ายในการดำเนินงาน (2) การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณ ถูกออกแบบและพัฒนาด้วยโปรแกรม
MySQL โดยพัฒนาคลังข้อมูลให้เป็นรูปแบบฐานข้อมูลเดียว เรียกว่า “Budget Management System (BMS)” แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) การเข้าสู่ระบบ (2) Dashboard (3) รายการขอตัดงบประมาณ (4) Adminitrator ทั้งนี้ ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ที่ระดับมาก (=4.16, S.D. =.68) และความต้องการโดยภาพรวมอยู่ที่มีความต้องการมากที่สุด (=4.27, S.D. =.64) (3) การประเมินผลโปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณ พบว่า การใช้งานของโปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณ สามารถใช้งานได้ง่าย ฟังก์ชันการทำงานไม่ซับซ้อน ไอคอนต่าง ๆ สื่อความหมายได้ชัดเจน สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ข้อเสนอแนะสามารถนำโปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณไปพัฒนาต่อเนื่องและขยายผลใช้ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งอื่น

References

กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข). [ออนไลน์]. (2564). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564]. เข้าถึงได้จาก http://wops.moph.go.th/ops /oic/data/ 20180315154733_1_.pdf

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. การตัดง่ายงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. สำเนาอัด; 2563.

ชลลดา สรศักดิ์. การประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศโปรแกรมดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ 1. วารสารสหวิชาการเพื่อสุขภาพ 2562; 1(2) : 102-11.

นภาพร หานะพันธ์. การประเมินผลการนำความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 6 ไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประจำปี 2555. [ออนไลน์]. (2557). [เข้าถึง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564]. เข้าถึงได้จาก http://203.157.71.148/ information/center/research-57/เรื่องขอประเมิน%207-2-2557.pdf

ศิริชัย ศรีพรหม. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 7 – 18 ปี. [ออนไลน์]. (2554). [เข้าถึง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564]. เข้าถึงได้จาก http://frc.forest.ku.ac.th/ frcdatabase/bulletin/kuconfer/49/Oral/06_ 015_O115.pdf

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. Evaluation Theory, Models & Applications. San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2007.

Yamane, T. Statistic: An Introductory Analysis. 3 rd ed. New York : Harper and Row; 1973.

อีซี่ บร๊านเซส. MySQL มีความสำคัญอย่างไรกับเซิร์ฟเวอร์. [ออนไลน์]. (2563). [เข้าถึง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก http://th.easyhostdomain.com/ dedicated-servers / mysql.html

สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการประสานการส่งต่อผู้ป่วยและระบบสารสนเทศส่งต่อผู้ป่วยเขตสุขภาพที่ 10. รายงานการวิจัย. อำนาจเจริญ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ; 2562.

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น; 2549.

ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์. กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม. [ออนไลน์]. (2558). [เข้าถึง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก http://www.prachasan.com/ mindmapknowledge /aic.html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-02-02