Factors Related to Functional Status among Patients with Ischemic Stroke ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

Main Article Content

Pham Thi Nga
Wallada Chanruangvanich
Wimolrat Puwarawuttipanit

Abstract

Purpose: To examine the relationships between age, co-morbidity, stroke severity, and functional status among patients with ischemic stroke.


Design: Descriptive correlational design.


Methods: The sample was 115 patients with ischemic stroke who were treated at the Thai Binh General Hospital, Vietnam.  Data were collected from the patients’ hospital records and interviewed with 3 research instruments: 1) the National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), 2) Co-morbidity index, and 3) the Modified Barthel Activities of Daily Living Index. Spearman’s rho was employed to test the relationship among studied variables.


Main findings: The results supported the proposed hypothesis that age, co-morbidity, and stroke severity were negatively related to functional status after two weeks of treatment  (rs = - .42, rs = - .35, rs = - .90, p < . 05, respectively).


Conclusion and recommendations: Nurses should assess and manage patients’ stroke severity, and try to control their co-morbidities.  Standard guidelines should be developed and implemented to promote the transition from stroke illness to an independent functional status.


 


บทคัดย่อ


          วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ โรคร่วม และความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ


          รูปแบบการวิจัย: วิจัยเชิงสหสัมพันธ์


          วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ จำนวน 115 คน ที่พักรักษาในโรงพยาบาลไทบิง เจนเนอรัล ประเทศเวียตนาม อายุตั้งแต่ 18 ปี และมีคะแนนการรู้คิดจากแบบวัด MMSE 23 คะแนน ขึ้นไป เก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มประวัติ และประเมินด้วยแบบวัด 3 ชุด ได้แก่ 1) ประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองด้วย the National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) 2) ประเมินโรคร่วมด้วย Co-morbidity index, และ 3) ประเมินภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบด้วย the Modified Barthel Activities of Daily Living Index วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Spearman’s rho


         ผลการวิจัย: พบว่าอายุ โรคร่วม และความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง มีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะการทำหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (rs = - .42, rs = - .35, rs = - .90, p < . 05, ตามลำดับ)


         สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรประเมินและจัดการกับปัญหาความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง พยายามควบคุมโรคร่วมให้สงบ และพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับหน่วยงาน ตลอดจนใช้แนวปฏิบัตินั้นส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนผ่านจากภาวะความเจ็บป่วยสู่ภาวะการทำหน้าที่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพา นอกจากนั้นควรมีการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัตินี้

Article Details

How to Cite
Nga, P. T., Chanruangvanich, W., & Puwarawuttipanit, W. (2018). Factors Related to Functional Status among Patients with Ischemic Stroke: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ. Nursing Science Journal of Thailand, 35(4), 74–81. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/116732
Section
Research Papers
Author Biographies

Pham Thi Nga, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Wallada Chanruangvanich, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Wimolrat Puwarawuttipanit, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

References

1. McCance KL, Huether SE, Brashers VL, Rote NS. Pathophysiology: the biologic basis for disease in adults and children. 6th ed. St. Louis, Missouri: Mosby, Elsevier; 2010.
2. Han Z, Liu X, Luo Y, Ji X. Therapeutic hypothermia for stroke: where to go? Exp Neurol. 2015;272:67-77. doi: 10.1016/j.expneurol.2015.06.006.
3. Silva SM, Correa FI, Coelho de Morais Faria CD, Buchalla CM, de Costa Silva PF, Ferrari Correa JC. Evaluation of post-stroke functionality based on the international classification of functioning, disability, and health: a protocol for use of assessment tools. J Phys Ther Sci. 2015;27(6):1665-70.
4. Saltman AP, Silver FL, Fang J, Stamplecoski M, Kapral MK. Care and outcomes of patients with in-hospital stroke. JAMA Neurol. 2015;72(7):749–55.
5. Tempest S, Harries P, Kilbride C, De Souza L. To adopt is to adapt: the process of implementing the ICF with an acute stroke multidisciplinary team in England. Disabil Rehabil. 2012;34(20):1686-94.
6. Mehndiratta MM, Khan M, Mehndiratta P, Wasay M. Stroke in Asia: geographical variations and temporal trends. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014;85(12):1308-12.
7. Tirschwell DL, Ton TG, Ly KA, Van Ngo Q, Vo TT, Pham CH, et al. A prospective cohort study of stroke characteristic, care, and mortality in a hospital stroke registry in Vietnam. BMC Neurol. 2012 Dec 3;12:150. doi.org/10.1186/1471-2377-12-150. PubMed PMID: 23199098; PubMed Central PMCID: PMC3563478.
8. Bragoni M, Broccoli M, Losa M, Morone G, Angelis DD, Venturiero V, et al. Influence of psychologic features on rehabilitation outcomes in patients with subacute stroke trained with robotic-aided walking therapy. Am J Phys Med Rehabil. 2013 Oct;92(10 Suppl 2):e16-25. PubMed PMID: 24052026. doi: 10.1097/PHM.0b013e3182a20a34.
9. Koositamongkol S, Sindhu S, Pinyopasakul W, Nilanont Y, Redman RW. Factors influencing functional recovery in patients with acute ischemic stroke. Collegian. 2013;20(4):207-13.
10. Mutai H, Furukawa T, Araki K, Misawa K, Hanihara T. Factors associated with functional recovery and home discharge in stroke patients admitted to a convalescent rehabilitation ward. Geriatr Gerontol Int. 2012;12(2):215-22.
11. Matsuzaki S, Hashimoto M, Yuki S, Koyama A, Hirata M, Ikeda S. The relationship between post-stroke depression and physical recovery. J Affect Disord. 2015;176:56–60. doi: 10.1016/j.jad.2015.01.020.
12. Lim JH, Cheon SH. Analysis of variation in Length of Stay (LOS) after ischemic and hemorrhagic stroke using the Charlson Comorbidity Index (CCI). J Phys Ther Sci. 2015;27(3):799–803.
13. Suwanwela NC. Stroke epidemiology in Thailand. J Stroke. 2014;16(1):1-7.
14. Abanto C, Ton TG, Tirschwell DL, Montano S, Quispe Y, Gonzales I, et al. Predictors of functional outcome among stroke patients in Lima, Peru. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013;22(7):1156-62.
15. Cohen J. A power primer. Psychol Bull. 1992;112(1):155-9.
16. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang A-G. Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods. 2009;41(4):1149-60.
17. Trzepacz PT, Hochstetler H, Wang S, Walker B, Saykin AJ. Relationship between the montreal cognitive assessment and mini-mental state examination for assessment of mild cognitive impairment in older adults. BMC Geriatr. 2015 Sep 7;15:107. doi: 10.1186/ s12877-015-0103-3. PubMed PMID: 26346644; PubMed Central PMCID: PMC4562190.
18. Brott T, Adams HP Jr, Olinger CP, Marler JR, Barsan WG, Biller J, et al. Measurements of acute cerebral infarction: a clinical examination scale. Stroke. 1989;20(7):864-70.
19. Carod-Artal JF, Lanchipa COJ, Ramirez CML, Perez SN, Aguayo SMF, Moreno GI, et al. Stroke subtypes and comorbidity among ischemic stroke patients in Brasilia and Cuenca: a Brazilian-Spanish cross-cultural study. J Stroke and Cerebrovasc Dis. 2014;23(1):140-7.
20. Cheng SC, Lim CH, Chang YJ, Lee TH, Ryu SJ, Chen CH, et al. Fire-heat and Qi deficiency syndromes as predictors of short-term prognosis of acute ischemic stroke. J Altern Complement Med. 2013;19(8):721-28.
21. Pohl PS, Billinger SA, Lentz A, Gajewski B. The role of patient demographics and clinical presentation in predicting discharge placement after in patient stroke rehabilitation: analysis of a large, US data base. Disabil Rehabil. 2013;35(12):990-4.
22. Tan Y, Christensen M. The pathophysiology of ischemic stroke: considerations for emergency department advanced practice nursing. Singapore Nursing Journal. 2012;39(2):31-9.
23. Li C-C, Chen Y-M, Tsay S-L, Hu G-C, Lin K-C. Predicting functional outcomes in patients suffering from ischaemic stroke using initial admission variables and physiological data: a comparison between tree model and multivariate regression analysis. Disabil Rehabil. 2010;32(25):2088-96.
24. Fitzpatrick AL, Ngo QV, Ly KA, Ton TG, Longstreth WT Jr, Vo TT, et al. Symptoms and risk factors for stroke in a community-based observational sample in Viet Nam. J Epidemiol Glob Health. 2012;2(3):155-63.