งานวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนฉบับตีพิมพ์บทความ/ปี จากเดิม 4 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี โดยตั้งแต่ ปี 2565 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์จะเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์เป็นวารสารราย 4 เดือน และกำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

 

accoun-ISSUE2-01.jpg