งานวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยอัตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 

 

บทความภาษาไทย  นักศึกษา 2,500 บาท บุคลากรภายใน 3,000 บาท   บุคลากรภายนอก 4,000 บาท

บทความภาษาอังกฤษ  นักศึกษา 3,500 บาท บุคลากรภายใน 5,000 บาท  บุคลากรภายนอก 6,000 บาท

 

บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาเบื้องต้น ผู้เขียนจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ และค่าสมัครสมาชิกตามอัตราที่กำหนดภายหลังจากได้รับแจ้งการชำระเงินจากฝ่ายจัดการวารสารฯ หากผู้เขียนชำระเงินค่าตีพิมพ์ก่อนได้รับแจ้งจากฝ่ายจัดการวารสารฯ กองบรรณาธิการ จะไม่คืนเงิน ทั้งนี้จะไม่มีผลต่อการพิจารณาบทความใดๆ ทั้งสิ้น

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ