งานวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยอัตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 


บทความภาษาไทย  นักศึกษา 2,900 บาท บุคลากรภายใน 3,900 บาท   บุคลากรภายนอก 4,900 บาท

บทความภาษาอังกฤษ  นักศึกษา 3,900 บาท บุคลากรภายใน 5,900 บาท  บุคลากรภายนอก 6,500 บาท

 

     ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ตามที่วารสารกำหนดเมื่อบทความของท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เขียนจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ภายหลังจากได้รับแจ้งการชำระเงินจากฝ่ายจัดการวารสารฯ

     ทั้งนี้ วารสารฯ ขอยกเลิกอัตราค่าสมัครสมาชิกวารสารสำหรับผู้ส่งบทความตีพิมพ์  โดยให้ชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์  และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี

 

     จึงประกาศมาเพื่อทราบ