วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songklanagarind Journal of Nursing) เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิจัยทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Research in Nursing-Midwifery and Health Sciences) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 (ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน) เป็นต้นไป

liv7292253.jpg