เนื่องจากวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอรับบทความจากหน่วยงานภายนอกทั้งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป