นโยบาย

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์มีนโยบายในการเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก โดยรับบทความวิจัยและวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากนักศึกษา อาจารย์พยาบาล นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ