เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวารสารที่รับบทความวิชาการหรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและรายงานผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานป้องกันควบคุมโรคแก่หน่วยงานและบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (2) เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (3) เพื่อเป็นสื่อกระชับความสัมพันธ์ทางแนวคิดและปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 สำนักงานสาธารณสุข ศูนย์วิชาการเขต และกรมกองต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Journal History (ประวัติการจัดตั้งวารสาร)

วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวารสารการป้องกันควบคุมโรคที่ก่อตั้งเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุภาพ เริ่มในปี 2545 ออกรายไตรมาส 4 ฉบับต่อปี จนปี 2561 มีการปรับเป็นปีละ 2 ฉบับ จนถึงปัจจุบัน

The Office of Disease Prevention and Control 10th Journal (The JODPC10) was established on the year 2003 as a channel for academic article on disease prevention and control distribution. In early phrase was published fourth time a year and twice time a year on the year 2018.

Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์) :

วารสารฯ เปิดรับบทความที่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค ทั้งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ และภัยคุกคามสุขภาพ
The JODPC10 is accept the original article on topic associated of Disease Prevention and Control Disease both communicable and Non-communicable Disease and Health Hazard.

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ) :

บทความที่รับเบื้องต้นจะส่งทบทวนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ต่อเรื่อง โดยใช้ระบบไม่เปิดเผยชื่อเจ้าของบทความ (double-blind review) และจะได้รับการตีพิมพ์หลังจากแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

The reviewer policy is use double blind policy by 2 reviewers per article. The article will publication after correction followed the reviewers.

Types of articles (ประเภทของบทความ) :

รับบทความประเภท นิพนธ์ต้นฉบับ บทความฟื้นวิชา และ รายงานผู้ป่วย

Original article, Review article and Case report

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์) :

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก) :

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้

     ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

     ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ :

วารสารไม่มีนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

Publisher (เจ้าของวารสาร) : 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

The Office of Disease Prevention and Control 10th