ติดต่อ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
449 ถนนพรหมราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Division of Innovation and Research Development
The Office of Disease Prevention and Control Region 10th Ubon Ratchathani,
449 Prommarat Rd., Muang District, Ubon Ratchathani province, Thailand, 34000

ผู้รับผิดชอบหลัก

กองบรรณาธิการวารสาร สคร 10
บรรณาธิการหลัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ ุ66 4525 0558

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางมุกดา งามวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 045 250 558