กองบรรณาธิการ

1. ที่ปรึกษาวารสาร

 1. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร  อธิบดีกรมควบคุมโรค
 2. นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น             รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 3. นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์       รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 4. แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์         ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
 5. ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข             รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

2. บรรณาธิการ และ กองบรรณาธิการ

2.1 บรรณาธิการ

       1. ดร.อรทัย  ศรีทองธรรม               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

2.2 กองบรรณาธิการ

 1. รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน์     นักวิชาการอิสระ
 2. รศ.ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ               มหาวิทยาลัยพะเยา
 3. รศ.ดร.สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. รศ.ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 5. รศ.ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. ผศ.ดร.อารี บุตรสอน                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 7. ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร      มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. ผศ.ดร.พิทยา ศรีเมือง                  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 9. ดร.วรยุทธ นาคอ้าย                      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
 10. ดร.เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์             นักวิชาการอิสระ
 11. พญ.จินตนา คำภักดี                      สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
 12. ดร.เพ็ชรบูรณ์ พูนผล                     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
 13. ดร.จุติพร ผลเกิด                           สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
 14. ดร.วิภาวี แสนวงษา                       สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

3. ฝ่ายจัดการวารสาร  

 1. นางมุกดา งามวงศ์                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 2. นางพรรณธิดา มูลประดับ         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 3. นางชลภัสสรณ์ มืดภา              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 4. นางสาวอภิญญา จำปา             นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 5. นายทศพงษ์ บุระมาน               นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 6. นางสาวพลอยไพลิน เทพาฑีปกรณ์    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ