กองบรรณาธิการ

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสาร 

๑. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ - อธิบดีกรมควบคุมโรค
๒. นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส - รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
๓. นางศรีประพา เนตรนิยม - นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
๔. นางสาวจุไร วงศ์สวัสดิ์ - นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค

๒. บรรณาธิการ และ กองบรรณาธิการ

๒.๑ บรรณาธิการบริหาร

๑. นายดนัย  เจียรกูล - ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
๒. นางสาวศิริวรรณ  ชุมนุม - รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

๒.๒ บรรณาธิการวิชาการ

๑. นางสาวอรทัย  ศรีทองธรรม - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

๓. กองบรรณาธิการวารสาร  

๑. รศ.ดร.สงครามชัย  ลีทองดี - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒. รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
๓. รศ.ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๔. ผศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
๕. ดร.นพ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๖. ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ - มหาวิทยาลัยพะเยา
๗. ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา - มหาวิทยาลัยมหิดล
๘. ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๙. ดร.อารีย์ บุตรสอน - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๐. ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๑. ดร.อัญชลี  ฐานวิสัย - มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๒. ดร.มณฑิชา รักศิลป์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๓. ดร.จุฑามาศ เบ้าคำกอง - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๔. ดร.วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์ - มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
๑๕. ดร.ปุณยานุช  พิมใจใส - มหาวิทยาลัยคริสเตียน
๑๖. ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๗. ดร.ปราบดา ประภาศิริ - ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
๑๘. ดร.บัญชา พร้อมดิษฐ์ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
๑๙. ดร.เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ์ - สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
๒๐. ดร.รุ้งรังษี วิบูลย์ชัย - สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
๒๑. ดร.นุสรา ประเสริฐศรี - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
๒๒. ดร.พิทยา ศรีเมือง - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
๒๓. ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
๒๔. ดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล - สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
๒๕. ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
๒๖. ดร.จุติพร ผลเกิด - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
๒๗. ดร.เพ็ชรบูรณ์ พูลผล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
๒๘. ดร.วิภาวี แสนวงษา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

๔. ฝ่ายจัดการวารสาร  

นางมุกดา งามวงศ์ - นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวอ้อมทิพย์ พลบุบผา - พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางชลภัสสรณ์  มืดภา - พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวอภิญญา  จำปา - นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ