กองบรรณาธิการ

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสาร 

 1. นายธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์           อธิบดีกรมควบคุมโรค
 2. นายขจรศักดิ์  แก้วจรัส             รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 3. นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน    อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค

2. บรรณาธิการ และ กองบรรณาธิการ

2.1 บรรณาธิการบริหาร

       1. พญ.บุศณี มุจรินทร์           ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
       2. นางสาวศิริวรรณ  ชุมนุม    รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

2.2 บรรณาธิการวิชาการ

       1. ดร.อรทัย  ศรีทองธรรม      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

3. กองบรรณาธิการวารสาร  

 1. รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 2. รศ.ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ             มหาวิทยาลัยพะเยา
 3. รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. รศ.ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 5. รศ.ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. ผศ.ดร.อารี บุตรสอน                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 7. ผศ.ดร.อภิชาต วิทย์ตะ               มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. ผศ.ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 9. ผศ.ดร.มณฑิชา รักศิลป์             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 10. ผศ.ดร.จุฑามาศ เบ้าคำกอง       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 11. ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร   มหาวิทยาลัยนเรศวร
 12. ผศ.ดร.ดิเรก หมานมานะ            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 13. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา      มหาวิทยาลัยมหิดล
 14. ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 15. ดร.อัญชลี ฐานวิสัย                   มหาวิทยาลัยนเรศวร
 16. ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์              มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 17. ดร.ปุณยนุช พิมใจใส                มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 18. ดร.วิมลิน ริมปิกุล                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 19. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ศรีธนะ                ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 20. ดร.อารีรัตน์ สง่าแสง                 นักวิชาการอิสระ (ข้าราชการบำนาญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 21. ดร.นพ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์         โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 22. ดร.นุสรา ประเสริฐศรี                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 23. ดร.พิทยา ศรีเมือง                    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 24. ดร.วรยุทธ นาคอ้าย                  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
 25. ดร.เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์         สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 26. ดร.รุ้งรังษี วิบูลชัย                     สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 27. ดร.บัญชา พร้อมดิษฐ์                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
 28. ดร.ปราบดา ประภาศิริ                ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
 29. นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม         กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
 30. ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์             กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
 31. ดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล      กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
 32. ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
 33. ดร.จุติพร ผลเกิด                        สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
 34. ดร.เพ็ชรบูรณ์ พูลผล                  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
 35. ดร.วิภาวี แสนวงษา                   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

4. ฝ่ายจัดการวารสาร  

 1. นางมุกดา งามวงศ์                   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 2. นางพรรณธิดา มูลประดับ         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 3. นางชลภัสสรณ์ มืดภา              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 4. นางสาวอภิญญา จำปา             นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 5. นายทศพงษ์ บุระมาน               นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 6. นางสาวพลอยไพลิน เทพาฑีปกรณ์    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ