วารสาร The Thai Journal of Orthopaedic Surgery เป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ทั้งแบบเป็นเอกสารรูปเล่ม และแบบออนไลน์ โดยเป็นวารสารที่ได้รับการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer–reviewed journal) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการที่สนใจเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยและผลงานวิจัยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โดยตีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี) ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ตุลาคม Print ISSN: 0125-7552

วารสารอยู่ระหว่างการเปลี่ยนชื่อ เป็น Journal of Southeast Asian Orthopaedics  และเปลี่ยนเว็บไซต์วารสารเป็น https://www.jseaortho.org

สำหรับ นักวิจัยที่จะส่งบทความ ให้ เข้าถีงเว็บไซ์ใหม่ และ Register เพื่อลงทะเบียน และส่งบทความ ผ่านระบบวารสารใหม่ (จะไม่สามารถใช้ username จาก thaijo ในการ login ได้)  

ทั้งนี้คาดว่า วารสารจะได้รับ ISSN ในและ ชื่อใหม่ ในเดือนมีนาคม 2556 นี้

Vol. 45 No. 3-4 (2021): July-October

View All Issues