บรรณาธิการ (Editor)

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Editorial Advisors)

พล.ท.ศุภวิทย์ มุตตามระ

Lt. Gen. Suphavit Muttamara, M.D.

อุปนายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)

พล.ต. รศ.บพิตร กลางกัลยา

Maj.Gen. Assoc.Prof. Borpit Klangkalaya, B.S. (Hons), Ph.D.

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พล.ต.หญิง ศ.เสาวนีย์ ลีละยูวะ

Maj.Gen. Prof. Saovanee Leelayoova

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย

พ.อ. รศ.กิตติ ต่อจรัส

Col. Assoc.Prof. Kitti Torcharus, M. D., M.Sc.

 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น

Col. Prof. Mathiruth Mungthin, M.D., Ph.D.

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ฝ่ายบริหาร

พล.ต. หญิง รศ.แสงแข ชำนาญนวกิจ

Maj.Gen. Assoc.Prof. Sangkae Chamnanvanakij,   M.D. M.Sc.

กุมารแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.อ. รศ.สุธี พานิชกุล

Col. Assoc.Prof. Suthee Panichkul, M.D., M.Sc.

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

พ.อ. รศ.สหพล อนันตนำเจริญ

Col. Assoc.Prof. Sahapol Anannamcharoen, M.D., M.Sc.

กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บรรณาธิการ (Editor)

พ.อ.ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์

Col. Asst.Prof. Sarawut Jindarat, M.D., Ph.D.

ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รองบรรณาธิการ (Deputy Editor)

พ.อ. ผศ.วิศิษฐ์ แก้วพุด

Col. Asst.Prof. Wisit Kaewput, M.D.

ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พ.ท. ณัฐพล โชคไมตรี

Lt.Col. Nattaphon Chokemaitree, M.D., M.Sc.

จิตแพทย์ กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

คณะบรรณาธิการ (Editorial Board)

พล.ต.หญิง ศ. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

Maj. Gen. Prof. Oytip Na-Thalang, B.Sc., M.Sc., Ph.D.

ผู้อำนวยการบัญฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.อ. ศ. วีระชัย วัฒนวีรเดช

Col. Prof. Veerachai Watanaveeradej, M.D.

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พ.อ.หญิง ผศ. ปนัดดา หัตถโชติ

Col. Assist.Prof. Panadda Hatthachote, B.Sc., M.Sc., Ph.D.

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พ.อ.อำนาจ ชัยประเสริฐ

Col. Amnart Chaiprasert, M.D., MSc.

อาจารย์กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.อ.หญิง รศ. ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Col Assoc.Prof.Dr. Saisamorn Chaleoykitti, R.N.,M.S.N., Ed.D.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

พ.ท. หญิง สุภัทราภรณ์ กุลภา

Lt.Col.Supattraphorn Kullapa

ผู้ช่วยบรรณารักษ์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก

พญ. สุมลมาลย์ มนัสศิริวิทยา

Sumonmal Manassirivijthaya, M.D.

อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล

Assist.Prof. Rotsukon Varitsakul, R.N., M.S.N., Ph.D

อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยสภากาชาดไทย

นพ.โชคชัย วงศ์บุปผา

Shokechai Wongbudpha, M.D.

แพทย์หัวหน้าแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

ผศ. ดร. ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์

 Tippanart  Vichayanrat, M.S.D., CAGS, Dr.P.H.

อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. พญ. ชนิกา ศรีธรา

Assoc.Prof. Chanika Sritara, M.D., M.Sc., M.Sc., Thai Board of Nuclear Medicine

อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. นพ. พุฒิพรรณ พัวทวีพงศ์

Assoc.Prof. Putipan Puataweepon, M.D., M.Sc., Thai Board of Radiation Oncology

อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์

Assoc.Prof. Nonglak Kanitsap, M.D.

สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ผศ. ภก.หญิง ดร. รัชนี รอดศิริ

Asst.Prof.Dr. Ratchanee Rodsiri, B.Pharm., Ph.D.

ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ภก. ดร. สมหวัง จรรยาขันติกุล

Asst.Prof.Dr. Somwang Janyakhantikul, B.Pharm., Ph.D.

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี