ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและการพยาบาล: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล

Main Article Content

ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์

Abstract

ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์*

บทคัดย่อ

      ภาวะสมองเสื่อมจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจาก มีการเพิ่มจำนวนมาก เกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ผู้ดูแล ชุมชนและสังคมสูง และยังไม่มียารักษาให้หายขาดในปัจจุบัน ประกอบกับในปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่พักอาศัยในชุมชนและไม่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม โดยพยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขในชุมชนได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและให้การพยาบาล เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแลต่อไป ดังนั้นบทความวิชาการนี้จึงนำเสนอความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม หลักการรักษาเพื่อชะลอความเสื่อมถอย การพยาบาลตามระยะการดำเนินของภาวะสมองเสื่อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะต่างๆ ของโรคของผู้สูงอายุและครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพยาบาล

คำสำคัญ: ภาวะสมองเสื่อม, ผู้สูงอายุ, การพยาบาล
*พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

Older People with Dementia and Nursing Care: A Challenging Role for Nurses

Sirikul Karuncharernpanit*

Abstract

          Dementia is a crucial health problem for four main reasons: high prevalence of dementia; high negative impacts toward older people with dementia, their caregivers, community and society; no current curative treatment; and a high rate of undiagnosed cases. Furthermore, nurses, who are at the forefront of health care professions in primary care are expected to play a major role in screening and providing nursing intervention effectively to achieve quality of life of older people with dementia and their caregivers. Therefore, this article aims to present knowledge of dementia and palliative treatments to delay deterioration and appropriate nursing care for people with dementia according to the complexity, diversity, and stage, and their contexts which are challenges for nurses.

Keywords: dementia, older people, nursing care
*Nursing instructor, Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
การุณเจริญพาณิชย์ ศ. ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและการพยาบาล: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Jul. 10 [cited 2022 Aug. 12];25(1):1-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36148
Section
บทความวิจัย
Author Biography

ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์, *พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช