รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Main Article Content

พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
พรศรี ดิสรเตติวัตน์

Abstract

บทคัดย่อ

          การพิจารณารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 4 ชั้นปีของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้และระดับชั้นปีของนักศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่ามีตัวเลือก 5 ระดับ เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของ กราส์ซา และ ไรซ์แมน โดยแบ่งรูปแบบการเรียนรู้เป็น 6 รูปแบบดังนี้ แบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบร่วมมือ แบบหลีกเลี่ยง แบบแข่งขัน และแบบมีส่วนร่วม ความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.83 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ ชั้นปี ที่ 1 ถึงปีที่ 4 จำนวน 724 คน โดยจำแนกดังนี้ นักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 จำนวน 179 คน นักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 จำนวน 167 คน นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 จำนวน 232 คนและนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 จำนวน 146 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นส่วนใหญ่ (49.3- 67.1 %) รองลงมาได้แก่รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (13.4 – 18.5 %) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีและระดับชั้นปีโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) พบว่ารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีและระดับชั้นปีมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ดังนั้น หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ควรจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษา เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย สัมมนา การแสดงบทบาทสมมุติ และสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และการประเมินผล 

 

 Learning style preferences of nursing students at Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Poolsuk Janepanish Visudtibhan*

Pornsri Disorntatiwat**

            Determining the learning style of nursing students is an important basis of effective instructional design that can improve learning outcomes. The purpose of this study was to examine learning style preferences of nursing students from each of the four year levels of Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. We also studied the relationship between learning style and college year level. The research design consisted of adescriptive study. The research instrument used for collecting data was a five-Likert Scale from Grasha and Riechmann’s questionnaire that assessed learning style preferences on a six dimensions, including independence, avoidance, collaboration, dependence, competitiveness, and participantion style which had reliability coefficient of 0.83. The samples included 724 nursing students which consisted of 179 first year students, 167 second year students, 232 third year students, and 146 fourth year students.     Analyzing the data revealed that learning styles among nursing students are different but most of them had a collaborative learning style (49.3%-67.1%) and dependent learning style (13.4%-18.5%), respectively. Using Chi-square to compare learning styles among four college years revealed that the proportion of learning styles was significant related with the college years (p < 0.05). The finding of this study indicated that nursing curriculum might consider a good framework to design curriculum compatible with collaborative learning style such as small group discussions, seminars, role plays, and also to motivate them to set course learning objectives and evaluation.

 

*Assistant Professor.  Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University.

*Lecturer. Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
วิสุทธิพันธ์ พเ, ดิสรเตติวัตน์ พ. รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Jul. 10 [cited 2022 Aug. 8];25(1):70-82. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36221
Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)