ผลของการสอนผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจด้วยสื่อวีดิทัศน์ ต่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและระดับความวิตกกังวล "The Effect of instruction in pre opened heart patients by Video Compact Disc on knowledge regarding health practice and anxiety level"

Main Article Content

สมจิตต์ จันทร์กูล

Abstract

ผลของการสอนผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจด้วยสื่อวีดิทัศน์ ต่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและระดับความวิตกกังวล

The Effect of instruction in pre opened heart patients by Video Compact
Disc on knowledge regarding health practice and anxiety level”

สมจิตต์ จันทร์กูล*
กรกฎ เจริญสุข**

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลในผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจ ก่อนและหลังการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกำหนดช่วงเวลาที่ศึกษาและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 30 รายจากผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรค  ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลชลบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนก่อนผ่าตัดหัวใจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น 0.85 3) แบบวัดความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของสุภาพรรณ นิตยสุภาภรณ์ มีค่าความเชื่อมั่น 0.94 และ 4) สื่อวีดิทัศน์เรื่องการปฏิบัติตนของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ในการปฏิบัติตน และ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วย ก่อนและหลังการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ด้วยการใช้ paired t-test

         ผลการศึกษาพบว่า หลังการสอนผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจด้วยวีดิทัศน์คะแนนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการสอนด้วยวีดิทัศน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 (t=6.08, p<.01) และหลังการสอนผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวล  ต่ำกว่าก่อนการสอนด้วยวีดิทัศน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ.05 (t=6.74 , p<.01)

          ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ ควรนำสื่อวีดิทัศน์เรื่องการปฏิบัติตนก่อนผ่าตัดหัวใจนี้ไปใช้สอนผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจให้ครอบคลุมทุกรายและควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ

คำสำคัญ: การสอน, ผ่าตัดหัวใจ, วีดิทัศน์, ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน, ความวิตกกังวล

*พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลชลบุรี

**พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม1 โรงพยาบาลชลบุรี

The Effect of instruction in pre opened heart patients by Video Compact Disc on knowledge regarding health practice and anxiety level

Somjit jungul*,Korakot Charoensuk**

Abstract

           The aims of this quasi-experimental research were to compare the knowledge regarding health practices and anxiety in Pre-Operative Heart Surgery Patients before and after providing an instruction by Video Compact Disc.The purposive sample was consisted of 30 Pre-Operative Heart Surgery Patients who admitted in female surgical and male surgical ward, Chonburi Hospital between December, 2014 and March, 2015. The instruments  used in this study consisted of: 1)demographic data 2) A knowledge assessment tool about Pre-Operative Heart Surgery practice created by researchers( α =0.85) 3) The Supapan Nittayasupaporn’s anxiety assessment tool( α=0.94) and 4) Video Compact Disc about Pre-Operative Heart Surgery Patients developed from Sushera Aougtagul ’s. Data were analysed using frequencies, mean, standard deviation,percentages and paired t-tests.The results of the study found that there were statistically significant differences in knowledge regarding health practices and anxiety level after undergoing instruction by Video Compact Disc, shown by mean score of knowledge

          The findings of this study suggest that that health care providers should apply this Video Compact Disc to instruct the Pre-Operative Heart Surgery Patients for increasing their knowledge practice and decreasing the anxiety before undergoing to open heart surgery.

Keywords: teaching, opened heart surgery, Video Compact Disc, Knowledge about health practice, Anxiety

* Registered Nurse, female surgical ward,Chonburi Hospital

** Registered Nurse,Pediatric ward,Chonburi Hospital

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
จันทร์กูล ส. ผลของการสอนผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจด้วยสื่อวีดิทัศน์ ต่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและระดับความวิตกกังวล "The Effect of instruction in pre opened heart patients by Video Compact Disc on knowledge regarding health practice and anxiety level". NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Jul. 10 [cited 2022 Aug. 8];25(1):157-66. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36248
Section
บทความวิจัย