ทัศนคติ และแรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

Main Article Content

ละเอียด แจ่มจันทร์
จินตนา อาจสันเที๊ยะ
สุภาวดี สมจิตต์

Abstract

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทัศนคติและแรงบันดาลใจของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมต่อไป กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 และชั้นปีที่ 2, 3, 4 ปีการศึกษา 2556 รวม 193 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เจาะลึก บันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์สาระสำคัญ

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ทัศนคติของนักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงได้แก่ เรื่องความคาดหวังต่อการสอบผ่าน 8 วิชาในครั้งแรก มีความพยายามในการหาวิธีชนะอุปสรรคโดยได้รับแรงสนับสนุนกำลังใจจากครอบครัวคนใกล้ชิด  กิจกรรมที่ปฏิบัติได้ไม่เต็มที่เรื่องการอ่านเอกสาร/ตำราก่อนทำข้อสอบ  ทำกิจกรรมไม่ทันเวลา  และการทบทวนความรู้ขณะฝึกภาคปฏิบัติไม่สมบูรณ์  2) นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการสอบผ่านเพื่อบุคคลที่รัก  สมศักดิ์ศรี กลัวอายเพื่อน  ความภาคภูมิใจตนเอง  ได้รับเงินค่าใบอนุญาตฯ  เริ่มต้นดีมีชัยกว่าครึ่ง  มีแรงกดดันจากรุ่นพี่  และเพื่อวิทยาลัยและอาจารย์

คำสำคัญ : ทัศนคติ; แรงบันดาลใจ; การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

* คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ; อีเมล์ติดต่อ : laiad76@hotmail.com

 

Attitudes and Inspiration of Nursing Students at Saint Louis College in Preparing for the National Nursing License Examination

Laiad Jamjan*

Jintana Artsuntae*

Supavadee Somjit*

Abstract

       The research objective was to explore the Saint Louis College nursing students’ attitude and inspiration in preparing for the national licensing examination, in order to yield the information for the development of a model of licensing preparedness.  An exploratory study was used. The sample of 193 students including 4th Year students of Academic Year 2012 and 2nd, 3rd and 4th Year students of Academic Year 2013 were selected by purposive sampling technique. Data were collected using a questionnaire, in-depth interviews, and responses recorded during focus group discussions. Data were analyzed using descriptive statistics and thematic analysis.

       Result: 1) The students’ attitudes with high mean scores included expectation of passing 6 subjects at the first time of national licensing examination, attempt to overcome the obstacles with the positive support from their families and significant persons, incompletion of study by reading materials and textbooks before the exam, inability to complete activities on time, and incompletion of review the knowledge during their practice. 2) Their inspirations to pass the license examination were expressed as for their love ones, their pride, fear of shame, proud of themselves, increasing income for licensed holder, good start can win, pressure from the senior students, and for instructors and college.

Keywords: Attitude; Inspiration; Preparation for national license examination

* Dean, Nursing faculty Saint Louis College

** Vice dean academic, Nursing faculty Saint Louis College

*** Faculty of Mental Psychiatric nursing, Saint Louis College

Article Details

How to Cite
1.
แจ่มจันทร์ ล, อาจสันเที๊ยะ จ, สมจิตต์ ส. ทัศนคติ และแรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Mar. 3 [cited 2024 Apr. 14];25(3):199-208. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/47290
Section
บทความวิจัย