การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียน การสอนทางการพยาบาล*

Main Article Content

สุทธานันท์ กัลกะ
รุ่งนภา จันทรา
อติญาณ์ ศรเกษตริน
อังสินี กันสุขเจริญ

Abstract

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนทางการพยาบาล และ 2) สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้จากผลการวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนทางการพยาบาล โดยรวบรวมข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นด้วยตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2557 มีงานวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 14 เรื่อง ผลการสังเคราะห์พบว่า 1) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการรูปแบบการเรียนการสอนทางการพยาบาลส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข มีการระบุปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย และกรอบแนวคิด แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยพัฒนา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล  ไม่มีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มในการวิจัย วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งสถิติบรรยายและสถิติอ้างอิง ซึ่งสถิติร้อยละและสถิติ t-test เป็นสถิติที่พบว่ามีการใช้มากที่สุด  2) รูปแบบ  การเรียนการสอนทางการพยาบาลที่ศึกษามี 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และเน้นบูรณาการ ซึ่งทั้ง 4 รูปแบบสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ จากการสังเคราะห์สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนทางการพยาบาลได้ อย่างไรก็ตามควรสนับสนุนให้มีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีการวัดผลลัพธ์ระยะติดตามผลให้มากขึ้น

 คำสำคัญ  : การเรียนการสอน; การสังเคราะห์งานวิจัย; การพยาบาล

*การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

**วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ; อีเมล์ติดต่อ : suthanan_pop@hotmail.com

***วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

**** วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

 

A Synthesis of Research on Nursing Instruction*

Suthanan Kunlaka**

Rungnapa Chantra***

Atiya Sornkasatrin***

Angsinee Kansukcharean****

Abstract

     The present study aimed 1) to identify the characteristics of instructional models and 2) to summarize and synthesize the knowledge of instructional models in nursing education. The research reports regarding nursing pedagogic models that were published in the year 2004 to 2014 were recruited. A manual search and database search were performed. A total of 240 research studies were collected and 14 research studies were accepted based on the research criteria. Results showed that: 1) the majority of research studies conducted were within the organizations under the Ministry of Public Health; the characteristics of instructional models were identified through research objectives and  conceptual framework, research development, research conducted by student nurses, research with no specific sample size calculation, research conducted as one group, research using purposive sampling and research using t-test statistics for data analyses. 2) The instructional model was divided into four domains which were based on Cognitive, Affective, Psycho- Motor and Integration. Therefore, all the four domains could increase the learning achievement of student nurses. The results from the synthesis of these studies can be used to guide nursing instruction. However, we suggest to conduct future research study using two groups and a longitudinal design.

 Keywords  : Instruction; Synthesis of research; Nursing

*This study was funded by The Nurse Alumi Association of the Ministry of Public Health

**Boromarajonnani College of Nursing Bangkok, E-mail : suthanan_pop@hotmail.com

***Boromarajonnani College of Nursing Suratthani,

****Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
กัลกะ ส, จันทรา ร, ศรเกษตริน อ, กันสุขเจริญ อ. การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียน การสอนทางการพยาบาล*. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Apr. 25 [cited 2023 Feb. 5];26(1):93-108. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57331
Section
บทความวิจัย