ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

รุจิรางค์ วรรณ์ธนาทัศน์

Abstract

บทคัดย่อ

กระบวนการพยาบาล  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนต่อเนื่องตามหลักวิทยาศาสตร์ช่วยให้การปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 2)  วิเคราะห์ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม  จำนวน  242  คน  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  6  ส่วน  คือ  1)  ข้อมูลทั่วไป  2)  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล  3)  ความตระหนักในการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาล  4)  ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ  5)  การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม  และ  6)  การปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  ค่าความเชื่อมั่น  (Statistics  of  reliability)  ของแบบสอบถามส่วนที่  2  ถึง  6  เท่ากับ  0.76,  0.81,  0.85,  0.90  และ  0.87  ตามลำดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  (%)  ค่าเฉลี่ย  (\bar{x})  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า  ระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลนครปฐม  อยู่ในระดับมาก  ( \bar{x}\tilde{}=  3.89)  ประสบการณ์การทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  (r  =  .142)  ส่วนปัจจัยในด้านความตระหนักในการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาล  ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพและการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญ  ที่ระดับ .01  (r  =  .276,  .641  และ  .442  ตามลำดับ)  และสามารถทำนายระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ  45.9  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัย  ผู้บริหารการพยาบาลควรเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ  โดยการยกย่อง  เชิดชูและให้รางวัลผู้ที่ปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลได้ดี  ส่งเสริมให้พยาบาลที่มีประสบการณ์ได้เป็นพี่เลี้ยงในการบูรณาการการใช้กระบวนการพยาบาลลงสู่การปฏิบัติและจัดระบบการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสม  จัดสรรเรื่องข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนทางสังคม 

 

คำสำคัญ  :  การปฏิบัติงานพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล; ความตระหนัก; ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล; ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ; พยาบาลวิชาชีพ; แรงสนับสนุนทางสังคม

* โรงพยาบาลนครปฐม  จังหวัดนครปฐม; e-mail :  rujirang555@gmail.com

 

Factors Affecting Professional nurses’ Performance based on the Nursing Process at Nakhonpathom Hospital, Nakhonpathom Province

Rujirang  Wanthanatas*

Abstract

The nursing process, a continuous scientific process, has been systemically applied in solving  health problems and enhancing the standard of  nursing performance. This descriptive research aimed to 1) investigate the performance level based on the nursing process of the professional nurses at Nakhonpathom Hospital and 2) to analyze the factors that could predict the professional nurses’ performances based on the nursing process. Simple random sampling was used to select a sample of 242 professional nurses from a population of 610. Th. The research tool was composed of 6 parts: 1) personal data, 2) knowledge about the nursing process, 3) performance awareness on the nursing process, 4) professional adherence, 5) receiving social support, and 6) performances based on the nursing process. The statistics of reliability  for part’s 2 – 6 were 0.76, 0.81, 0.85,  0.90 and 0.87, respectively. Data analysis included the use of percentage (%), mean (\bar{x}), standard deviation (S.D.) and stepwise multiple regression analysis.

 

          The research results showed that the performance on the nursing process of professional nurses at Nakhonpathom Hospital was at a high level ( \bar{}\bar{x} =3.89), the work experiences had  a significantly positive relationship with professional nurses’ performances on the nursing process at the 0.05 level (r = 0.142) Performance awareness on the nursing process, professional adherence and receiving social support all had a significantly positive relationship with the professional nurses’ performances on the nursing process at 0.01 (r = 0.276, 0.641 and 0.442, respectivelyAccording to these results, nursing administrators should promoteprofessional nurses to have a higher nursing professional adherence and also motivate them to have more performance awareness on the nursing process.  

Key words  :  Nursing  performances;  Nursing  process;  Awareness;  Knowledge  of  nursing process;  Professional  adherence;  Professional  nurses;  Social  awareness

*  Nakhonpathom  Hospital, Nakhonpathom  Province.  E-mail:  rujirang555@gmail.com

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
วรรณ์ธนาทัศน์ ร. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Aug. 31 [cited 2022 Sep. 27];26(2):103-15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65683
Section
บทความวิจัย