สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*

Main Article Content

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
สมพร รักความสุข
จิดาภา เรือนใจมั่น
จิตรา สุขเจริญ
ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข

Abstract

  

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามปลายเปิด และการสนทนากลุ่ม ที่มีแนวคำถามเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์จำนวน 38 คนและนักศึกษาพยาบาลจำนวน 517 ใน ปีการศึกษา 2557 การสนทนากลุ่ม ใช้อาจารย์พยาบาลจำนวน 16 คน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 36 คน โดยเลือกจากผู้ที่สมัครใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

                               ผลการวิจัย  นำเสนอใน 2 ประเด็นหลักคือ สภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและการจัดการเรียนการสอนที่ควรจะเป็นในการส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน แบ่งเป็น   3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านวิธีการสอน   นักศึกษาและอาจารย์มีความเห็นตรงกันว่า อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายแต่วิธีที่ใช้มากที่สุดคือ การบรรยาย 2) ด้านความเข้าใจในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  สำหรับนักศึกษา ส่วนใหญ่ไม่รู้จักคำนี้มาก่อน สำหรับอาจารย์มีทั้งกลุ่มที่บอกว่ารู้จักเล็กน้อย และกลุ่มที่บอกว่า รู้จักและใช้ในการสอนนักศึกษาบ้างแล้ว  3) ด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล  ตามกรอบแนวคิดของ Trilling และ Fadelนักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ทักษะของตนเองแต่ละทักษะในระดับดี ยกเว้น ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่บอกว่ายังมีน้อย   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ควรจะเป็นในการส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ประกอบด้วย วิธีการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองการแก้ปัญหา คุณลักษณะของผู้สอน เทคนิคการสอนของอาจารย์   สภาพห้องเรียน และโสตทัศนูปกรณ์และการให้ความสำคัญกับทักษะที่เป็นจุดอ่อนหรือเป็นปัญหาของนักศึกษา และการบริหารจัดการ ส่วนอาจารย์เห็นว่าต้องปรับ วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยส่งเสริมแต่ละทักษะ และต้องพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพื่อให้สามารถใช้วิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ: สภาพการจัดการเรียนการสอน; นักศึกษาพยาบาล; ทักษะศตวรรษที่ 21

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

** วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี : อีเมล์ติดต่อ: kmrturner@gmail.com

The Pedagogical Situation Fostering 21st Century Skills of Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Chon Buri*

Kamolrat Turner**

Somporn Rakkwamsuk**

Jidapha Ruanjaiman**

  Jitra Sukgaroen**

Thunyamol Suriyanimiitsuk**

Abstract

           A qualitative research study was designed to investigate the pedagogical situation fostering  21st century skills of nursing students at Boromarajonnani College of Nursing, Chon Buri, as perceived by the nursing students and instructors of the college. The data were collected using an open-ended questionnaire and focus group with semi-structured questions. The questionnaires were completed by 38 instructors and 517 nursing students in Academic Year 2014. The participants for focus group included 16 nursing instructors and 36 nursing students from Years 1 to 4 who were willing to participate in the study. Content analysis was used for data analysis.

           The results are presented in 2 main themes, namely the current pedagogic situation and desirable pedagogic strategies fostering 21st century skills of the nursing students. The current pedagogic situation covered 3 main issues including teaching methods, comprehension on 21st century skills, and 21st century skills of the nursing students. Both students and instructors agreed that various teaching methods were used but the main method used was lecturing. A majority of the students did not know 21st century skills while the instructors revealed that some of them knew about  21st century skills superficially and others knew and to some extent applied it to their teaching activities. Most of the students perceived that they had adequate 21st century skills according to Trilling & Fadel’s framework, except the skills of reading and writing English,  creativity, and innovative thinking. The students suggested the college to use simulation-based learning, improve characters and teaching techniques of the instructors, provide adequate learning facilities, and increase the focus on the low scoring skills in order to foster  21st century skills of the nursing students. The instructors commented that teaching methods needed to be changed in order to increase the 21st century skills of the students. Faculty development for 21st century pedagogic and teaching strategies was also necessary.

Keywords: Pedagogy Situation; nursing students; 21stcentury skills

 

* This article is a part of the study Development of a teaching/learning model to promote 21st century skills of the nursing students at Boromarajonani College of Nursing Chonburi

** Boromarajonani College of Nursing, Chonburi; e-mail : kmrturner@gmail.com

 

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เทอร์เนอร์ ก, รักความสุข ส, เรือนใจมั่น จ, สุขเจริญ จ, สุริยานิมิตรสุข ธ. สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Aug. 31 [cited 2023 Feb. 6];26(2):128-41. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65685
Section
บทความวิจัย