ข้อกำหนดการส่งผลงานลงตีพิมพ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

Main Article Content

ฺBAISRI NUAL-IN

Abstract

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทความปริทรรศน์  วารสารฯ มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

 

ข้อกำหนด

การตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  1. เป็นผลงานวิชาการในสาขาการพยาบาล, การสาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เขียนด้วยภาษาไทย
  2. เป็นผลงานวิชาการที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารใดมาก่อน
  3. เป็นผลงานวิชาการที่ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่กองบรรณาธิการคัดสรรไม่น้อยกว่า 2 คน ลงความเห็นว่าผลงานมีคุณภาพสมควรลงตีพิมพ์ในวารสาร
  4. กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสารภายหลังจากกองบรรณาธิการได้พิจารณาผลงานวิชาการในเบื้องต้นแล้ว
  5. หากผลงานวิชาการใดได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ เจ้าของผลงานวิชาการจะต้องแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์การตีพิมพ์
  6. กองบรรณาธิการจะไม่ส่งคืนต้นฉบับและแผ่นซีดีข้อมูลให้แก่เจ้าของผลงานวิชาการ
  7. ผลงานวิจัยต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
NUAL-IN ฺ. ข้อกำหนดการส่งผลงานลงตีพิมพ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Aug. 31 [cited 2022 Sep. 25];26(2):166-74. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65800
Section
ข้อกำหนดการส่งผลงานลงตีพิมพ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์