Prevalence of risk for diabetes in primary school students in Regional Health 10

Authors

  • จิตตรา ตันเจริญ Tungbon Health Promoting Hospital, Ubon Ratchathani Province
  • อรอนงค์ บุรีเลิศ Faculty of Public Health, Ubon Ratchathani Rajabhat University
  • นพรัตน์ ส่งเสริม Faculty of Public Health, Ubon Ratchathani Rajabhat University
  • ญาณิฐา แพงประโคน Faculty of Public Health, Ubon Ratchathani Rajabhat University

Keywords:

Risk for diabetes, prevalence of diabetes, primary school students

Abstract

This research aimed to study the prevalence and the risk of diabetes in primary school students. The population was primary school students in Regional Health 10, consisting of 5 provinces, namely Ubon Ratchathani, Srisaket, Yasothon, Amnat Charoen and Mukdahan. The total number of students was 140,204 people in 14 Primary Educational Service Area Offices. The samples were 369 people. They were selected by a random sampling method based on the proportion to the number of students in each Educational Service Area Office. The data were collected by a questionnaire. Descriptive statistics, namely frequency, percentage, mean and standard deviation were employed to analyze the data.  

              The results showed that most of the samples were male, 55.56%; aged 11 years, 39.84%, and studied in grade 5, 38.48%. Also, 63.96% lived with parents, and 31.17% of the parents were sellers. The family monthly income was not more than 5,000 baht: 30.62%. The total income of students per month was not more than 500 baht: 52.03%.  In addition, 35.23% of the students had a GPA of higher than 3.51. Also, 43.63% had the body mass index of 23.0-24.9 (overweight), followed by 25.0-29.9 (overweight): 42.01% and over 30.0 or more (obese): 14.36%. It was also found that 49.59% of the samples had the family members with diabetes and 81.57% of them had obese family members while 35.23% had dark and thick neck skin. Based on the assessment of the risk of diabetes, 53.93% were in the risk group: 31.44% were at a very high risk level and 24.33% were at a high risk level, respectively. However, 44.17% were in the non-risk group: 24.66% were at a relatively low risk level and 19.51% were at a moderate risk level, respectively.            

              In conclusion, diabetes is a chronic disease that is a global and national health problem that can occur in everyone at any age. The prevalence of diabetes risk in children is also likely to increase. Therefore, the screening of diabetes risk among children under 15 years of age who are at high risk of diabetes should be administered. The practice of children and family members in order to change behavior to reduce obesity and belly, which will help reduce the risk factors for diabetes and prevent the occurrence of diabetes in children, should also be promoted. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัญญรัตน์ เกียรติสุภา. (2557). กรมควบคุมโรค รณรงค์วันเบาหวานโลก 14 พ.ย. [ออนไลน์] ได้จาก http://thainews.prd.go.th [สืบค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2557]

จีรันดา สันติประภพ. (2550). โรคเบาหวานกับเด็ก. [ออนไลน์] ได้จาก http://thainews.prd.go.th [สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2550]
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2555). ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. อุบลราชธานี: วิทยาการพิมพ์.

เนตรนภา จุฑานันท์, เบญจา มุกตพันธ์. (2556). การบริโภคขนมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงและความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

นภาพร เหมาะเหม็ง และคณะ. (2558). การสำรวจภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 17. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.

นภาพร เหมาะเหม็ง และคณะ. (2558). การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.

บังอร กล่ำสุวรรณ. (2554). ภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนและการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น.กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ปราณี อินทร์ศรี และคณะ. (2558). การพัฒนาคู่มือปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลสงขลานครินทร์, 35(2), 177-190.

ปุลลวิชช์ ทองแตง, จันทร์จิรา สีสว่าง. (2555). ภาวะน้ำหนักเกินในเด็กไทย. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 18(3), 287-296.

มโนลี ศรีเปาระยะ เพ็ญพงษ์. (2559). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาการจัดการ, 3(1), 111-126.

สำนักระบาดวิทยา. (2552). ภาวะอ้วนในนักเรียน ปี 2548-2552. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค. สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข.

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2556). รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พ.ศ. 2555. กระทรวงสาธารณสุข.

สุทธิชา สายเมือง. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาประเทศ, 706-720.

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. (2557).แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำกัด.

อรองค์ บุรีเลิศ, มาลี ไชยเสนา. (2558). การพัฒนารูปแบบการรับรู้ความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 7(13), 32-34.

American Diabetes Association. (2004). Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care, 27, S33-S50.

Anapaula, R., et al. (2013). Metabolic syndrome risk factors in overweight, obese, and extremely obese Brazilian adolescents [online]. from https://repositorio.unesp.br/handle/11449/74530 [Available 22 March 2017]

Buse, J.B., Ginsberg, H.N., Bakris, G.L., et al. (2007). Primary prevention of cardiovascular diseases in people with diabetes mellitus: a scientific statement from the American Heart Association and the American Diabetes Association. Circulation, 115, 114-26.

Christos, P., et al. (2014). Prevention of type II diabetes mellitus in Qatar: Who is at risk? [online]. from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4344980 [Available 22 March 2017]

Ngamjarus, C., Chongsuvivatwong, V. (2014). n4Studies: Sample size and power calculations for iOS. The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program - The Thailand Research Fund & Prince of Songkla University.

Downloads

Published

2019-02-07

How to Cite

ตันเจริญ จ., บุรีเลิศ อ., ส่งเสริม น., & แพงประโคน ญ. (2019). Prevalence of risk for diabetes in primary school students in Regional Health 10. UBRU Journal for Public Health Research, 7(2), 18–25. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/170890

Issue

Section

ORIGINAL ARTICLES