The immediate effects of individual thai yoga on back flexibility in the elderly

Authors

  • ภักศจีภรณ์ ขันทอง Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University
  • สุภารัตน์ สุขโท Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University
  • ศุภรัตน์ พันธ์พรหม Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University
  • ขวัญฤทัย แทนหอม Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University
  • วิศิษฐ์ชัย ระหาร Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University

Keywords:

Ruesi dudton, flexibility, elderly

Abstract

This Quasi –Experimental research aimed to studies the immediate effects of Thai Yoga or Ruesi Dudton in individual posture on back flexibility of the elderly in Muang, Ubon Ratchathani Province, Thailand. There were 60 healthy elderly who participated in this research. The study protocol was sampling 10 participants into 6 groups. There were 1 control and 5 experimental groups (5 postures). Before and after participation, the researchers will measure the flexibility by Sit and reach box and Schober. Data analysis were used descriptive statistic to find mean and standard deviation, Kruskal-Wallis H was analyzed for group different in demographic data, one way ANOVA was analyzed for differences between group, and Wil coxon sign range test was analyzed for pre and post of Sit and Reach Test and Schober Test.

            The results showed no significant difference between group but found immediately significant difference between pre and post measurement for Sit and Reach Test were control group, posture 1, 3, 4, and 5 (p < 0.05) and found significant difference in posture 1-5 except in the control group in Schober Test (p < 0.05).

In conclusion, increasing of back flexibility in the elderly required the timing for improvement.

References

ปริญญา เลิศสินไทย, วีระพงษ์ ชิดนอก, กิติยา โกวิทยานนท์,ขนิษฐา พรหมภักดี, พิชญาภา สมบูรณ์สิริ. (2548). ผลของการบริหารท่าฤๅษีดัดตนต่อความสามารถการทรงตัวและความอ่อนตัวของข้อสะโพก และลำตัวในนิสิตหญิงสุขภาพดีมหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารกายภาพบำบัด, 27(3), 52-71.

ภานิชา พงศ์นราทร. (2558). ผลของการออกกำลังกายฤๅษีดัดตนประยุกต์ต่อการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นของหลังในผู้ป่วยปวดหลังช่วงล่าง. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 13(3), 247-257.

วรรณพร สำราญพัฒน์, ยอดชาย บุญประกอบ, วิชัย อึงพินิจพงศ์, รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. (2552). ผลทันทีของการฝึกฤาษีดัดตนแต่ละท่าต่อความยืดหยุ่นของหลัง. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1367-1373.

ศิริพร สนิทนิตย์, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2557). ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตนในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสาร, 29(3), 304-310.

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. (2546). ขยับกายสบายชีวาด้วยกายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: องค์การทหารผ่านศึก.

อรวรรณ บุราณรักษ์, วิชัย อึงพินิจพงศ์. (2556). ผลของการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตน แบบชี่กง และแบบผสมผสาน ต่อความเครียด และคุณภาพชีวิต ในผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด, 25(3), 281-288.

อัมรินทร์ พ่วงแพ, จักรพงษ์ ขาวถิ่น, ราตรี เรืองไทย. (2553). ผลของการฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตนที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในนักศึกษาหญิงโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 10(1), 163-183.

Buranruk, O., La Grow, S., Ladawan, S., et al. (2010). Thai Yoga as an appropriate alternative physical activity for older adults. Journal of Complementary and Integrative Medicine, 7(1), 1290.

Kawano, M. M., Ambar , G., Oliveira, B. I., et al. (2010). Influence of the gastrocnemius muscle on the sit-and-reach test assessed by angular kinematic analysis. Revista Brasileira De Fisioterapia, 14(1), 10-15.

Luomajoki, H., Kool, J., de Bruin, E., et al. (2010). Improvement in low back movement control, decreased pain and disability, resulting from specific exercise intervention. Sports Medicine Arthroscopy Rehabilitation Therapy and Technology, 23(2), 11.

Mayorga-Vega, D., Merino-Marban, R., Viciana, J. (2014). Criterion-related Validity of sit-and-reach tests for estimating hamstring and lumbar extensibility: a meta-analysis. Journal of Spotrs Science and Medecine, 13(1), 1-14.

Ngowsiri, K., Tanmahasamut, P., Sukonthasab, S. (2014). Rusie Dutton traditional Thai exercise promotes health related physical fitness and quality of life in menopausal women. Complementary Therapies in Clinical Practice, 20, 164-171.

Noradechanant, C., Worsley, A., Groeller, H. (2017). Thai Yoga improves physical function and well-being in older adults: a randomized controlled trial. Journal of Science and Medicine in Sport, 20, 494-501.

Tousignant, M., Poulin, L., Machand, S., Viau, A. and Place, C. (2005). The modified – modified schober test for range of motion assessment of lumbar flexion in patients with low back pain: a study of criterion validity, intra- and inter-rater reliability and minimum metrically detectable change. Journal of Disability and Rehabilitation, 27(10), 553-559.

Wattanathorn, J., Boonterm, T., Thukhummee, W., Muchimapura, S., Wannanon, P., Kaewbutra, S., et al. (2012). Evaluation of Thai style stretching exercise on “Ruesi dud ton” on physical health and oxidative stress in healthy volunteer. Online Journal of Biological Sciences, 12(4), 134-141.

Wells, D. (2012). Reusi Dot Ton: The Thai hermit's exercise. Yoga Mimamsa, 44(2), 1-18.

Yoadsomsuay, P., Kietinun, S., Pattaraarchachai, J., Neimpoog, S. (2006). The effect of an ascetic exercise program on the physical performance of the elderly in Tambon Kukot, Lumlookka district, Pathumthani province. Thammasat Medical Journal, 6(2), 158-167.

Downloads

Published

2019-02-08

How to Cite

ขันทอง ภ., สุขโท ส., พันธ์พรหม ศ., แทนหอม ข., & ระหาร ว. (2019). The immediate effects of individual thai yoga on back flexibility in the elderly. UBRU Journal for Public Health Research, 7(2), 108–114. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171079

Issue

Section

ORIGINAL ARTICLES