Unit cost analysis of one day surgery in inguinal hernia of Det-Udom Crown Prince Hospital, Ubon Ratchathani Province

Authors

  • Pitukchai Chitmun College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University
  • Mereerat Manwong College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University

Keywords:

Unit cost, one day surgery, inguinal hernia

Abstract

This retrospective descriptive research was to study the unit cost and the treatment cost of one-day surgery for inguinal hernia reversal as classified by hospital medical expenses at Det-Udom Royal Crown Prince Hospital, Ubon Ratchathani province in the fiscal year 2021. The study included 102 patients with unilateral and bilateral inguinal hernia. The traditional method was used to calculate the costs, which encompassed: direct costs (labor costs, material costs, investment costs), indirect costs (management costs, development costs) and healthcare costs, allocated directly. The total cost was calculated by adding direct and indirect costs. The cost per unit was determined by dividing the total cost by the number of sample groups. The cost of healthcare was calculated by dividing the healthcare expenses by the number of sample groups. The research tools employed included general data collection forms, direct cost forms, indirect cost forms, and healthcare cost forms. Data were extracted from the Hospital Information Systems program and analyzed using descriptive statistics.
          The results revealed that out of the 102 patients who underwent one-day surgery for inguinal hernia, 98 were male and 4 were female. Among them, 2 patients had unilateral inguinal hernia, while 100 patients had bilateral inguinal hernia which the average age was 58.54 ± 17.62 years. The average direct cost was 12,009.12 baht per patient, while the average indirect cost was 5,284.01 baht per patient. The overall average cost per patient was 17,293.13 baht, combining both direct and indirect costs. The average healthcare cost for the unilateral inguinal hernia group was 15,611.81 baht, and for the bilateral inguinal hernia group, it was 21,333.00 baht per patient. The overall average healthcare cost was 15,723.99 baht per patient.
         Therefore, the unit cost of one-day surgery for inguinal hernia at the hospital can be utilized for cost unit planning, surgical cost planning, material selection, utilization quantities, sizes, average prices, and personnel allocation for surgical planning. This ensures appropriate allocation at reasonable prices, maintaining quality, and benefiting the hospital. This process enhances the financial management efficiency of the hospital, contributing to effective financial administration.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมบัญชีกลาง. เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ. ประกาศกระทรวงการคลัง. 24 พฤศจิกายน, 2549.

กรมบัญชีกลาง . หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาหลักทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ สำนักมาตรฐานกรมบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, 2557.

กรมการแพทย์. Safety in One Day Surgery (ODS) ความปลอดภัยของการผ่าตัดแบบวันดียวกลับ. นนทบุรี: เทพเพ็ญวานิสย์, 2561.

กรมการแพทย์. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ Recommendations for the development of the service system ODS (One Day Surgery). นนทบุรี: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562.

เกษม ตั้งสำราญ. “ต้นทุนต่อหน่วยบริการและอัตราการคิดทุนของโรงพยาบาลชาติตระการ”, วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 1(2): 35 - 40; กรกฎาคม - กันยายน, 2550.

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการศึกษาต้นทุนหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556.

ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, อุทุมพร วงษ์ศิลป์ และดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย. รายงานวิจัยการศึกษาต้นทุนผู้ป่วยในรายบุคคลเพื่อปรับปรุงกลไกการจ่ายเงินโดยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมภายใต้โครงการปรับปรุงกลไกการจ่ายเงินโดยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556.

คิดชนก อนุชาญ. รายงานวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่.สงขลา: บรรลือการพิมพ์, 2557.

ครองชัย วิบูลย์อุทัย. “การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ แบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลชัยภูมิ”, วารสารชัยภูมิเวชสาร. 38(1): 58-65; เมษายน, 2561.

จันทนา สุขรัตน์อมรกุล. “ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี. 21(2): 36 – 49; มีนาคม – สิงหาคม, 2553.

ไชยรัตน์ เหรียญภิญญวัฒน์. “ผลการผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบแบบเปิดด้วยวิธีใช้ผ้าใยสังเคราะห์และวิธีไม่ใช้ผ้าใยสังเคราะห์”, วารสารวิชาการสาธารณสุข. 17(5): 1341-1346; พฤษภาคม - มิถุนายน, 2551.

ถาวร สกุลพาณิชย์. รายงานการทบทวนสถานการณ์ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552. นนทบุรี: สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556.

ทวีชัย วิษณุโยธิน. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบการผ่าตัดวันเดียวกลับ. นนทบุรี: สำนักวิชาการการแพทย์ กรมการแพทย์, 2560.

ธิดา ยุคันตวรานันท์. “การพัฒนาระบบการรับผู้ป่วยเข้านอนโรงพยาบาลเช้าวันผ่าตัดในกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลยโสธร”, วิสัญญีสาร. 33(1): 21 – 28; มกราคม - มีนาคม, 2550.

ธิดา ยุคันตวรานันท์. “การพัฒนาระบบการบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในเขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลยโสธร”, วิสัญญีสาร. 42(2); 116-125; เมษายน - มิถุนายน, 2559.

นัยนา ผาณิบุศย์, วัลลภา ช่วงเจรจา และสุนันท์ นกทอง. “ผลการการพัฒนาระบบผ่าตัดแบบวันเดียวกลับต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลบึงกาฬ”, วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา. 2(4): 50; มกราคม - เมษายน, 2562.

บันลือ ช่อดอก และอารยะ ไข่มุกด์. “ผลการเปรียบเทียบการผ่าตัดไส้เลื่อนชนิดไม่ฉุกเฉินโดยใช้วิธีระงับความรู้สึกด้วยการฉีดยาชาเข้าไขสันหลังกับการฉีดยาชาเฉพาะที่ในโรงพยาบาลหาดใหญ่”, สงขลานครินทร์เวชสาร. 28(5): 247 - 255; กันยายน - ตุลาคม, 2553.

วนิดา ไวกิติพงษ์. การศึกษาต้นทุนค่าผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดโรงพยาบาลยะลา. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553.

วิบูลย์ ภัฑบดีกรณ์ และบัณฑิต สกุลงาม. การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS). นนทบุรี: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2561.

ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย และคณะ. รายงานผลการศึกษาต้นทุนผู้ป่วยรายบุคของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก: ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาค. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563.

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม. ประวัติและข้อมูลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม. อุบลราชธานี: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม, 2565.

ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (2563). ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (Relative weight: RW) https://www.tcmc.or.th. มกราคม, 2566.

ศิริรัตน์ จึงสมาน. “การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุรินทร์”, วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 34(1): 163 - 168; มกราคม - มีนาคม, 2558.

สุทธิรักษ์ บัวแก้ว, อดิศร ชุมคช และวันลภ ดิษสุวรรณ์. “การศึกษาย้อนหลังประสิทธิผลการผ่าตัดภาวะไส้เลื่อนในโรงพยาบาลพัทลุง”, วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 3(1): 48 - 62; พฤศจิกายน, 2560.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2564.

สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery). กรุงเทพมหานคร: แสงจันทร์การพิมพ์, 2563.

สมคิด แก้วสนธิ และภิรมย์ กมลรัตนกุล. เศรษฐศาสตร์สาธารสุข: การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการสาธารสุข. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

สุดใจ มณีโชติ. การวิเคราะต้นทุนต่อหน่วยจากการส่องกล่องท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน(ERCP) ของสถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา - เกียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ (NKC) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559.

อาทร ริ้วไพบูลย์. การวิเคราะห์ต้นทุนในการดูแลสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.

American Society of Anesthesiologists. (2014). “ASA physical status classification system”, Last approved by the ASA House of Delegates. https://www.asahq.org/resources clinical-information/asa-physical-status-classification-system. January, 2023.

Downloads

Published

2023-08-30

How to Cite

Chitmun, P., & Manwong, M. . (2023). Unit cost analysis of one day surgery in inguinal hernia of Det-Udom Crown Prince Hospital, Ubon Ratchathani Province. UBRU Journal for Public Health Research, 12(2), 92–103. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/263387

Issue

Section

ORIGINAL ARTICLES