Login or Register to make a submission.

วารสารขอความร่วมมือในการเตรียมต้นฉบับดังนี้

1. ดาวโหลดใบนำส่งบทความ (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน)  https://bit.ly/3JKkMxK   และแนบไฟล์เอกสารที่กรอกข้อมูลแล้วในขั้นตอนที่ 2 (ขั้นตอนที่2.อัปโหลดไฟล์ประกอบบทความ)

2. เตรียมบทความและแนบไฟล์เอกสารที่สมบูรณ์แล้ว ดังนี้

     2.1 บทความวิชาการ

          1) พิมพ์ตัวอักษร Thai Sarabun ขนาด 16 หน้าเดียวในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 12 หน้า รวมเอกสารอ้างอิง

         2) ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และคำสำคัญมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจำนวนคำภาษาอังกฤษบทคัดย่อไม่เกิน 250 คำ และจำนวนคำสำคัญไม่เกิน 5 คำ

         3) ชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง ที่อยู่ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         4) เรียงลำดับหัวข้อใหญ่ บทคัดย่อภาษาไทย คำสำคัญภาษาไทย บทคัดย่ออังกฤษ คำสำคัญอังกฤษ บทนำ เนื้อหา และบทสรุป ด้วยตัวอักษร Thai Sarabun ขนาด   18 โดยพิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย 

     2.2 บทความวิจัย

         1) พิมพ์ตัวอักษร Thai Sarabun ขนาด 16 หน้าเดียวในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 15 หน้า รวมเอกสารอ้างอิง

         2) ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่กลางหน้าด้วยตัวอักษร Thai Sarabun ขนาด 18  

         3) ชื่อ-นามสกุลผู้วิจัยและคณะอยู่กลางหน้าด้วยตัวอักษร Thai Sarabun ขนาด 18 โดยส่วนท้ายของหน้าแรกระบุ corresponding author ตำแหน่งวิชาการและสถานที่ทำงานของผู้วิจัยและคณะ

         4) เรียงลำดับหัวข้อใหญ่ ด้วยตัวอักษร Thai Sarabun ขนาด 18 โดยพิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ดังนี้

                4.1 บทคัดย่อภาษาไทย คำสำคัญภาษาไทย (สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ)

               4.2 บทคัดย่ออังกฤษ (ไม่เกิน 300 คำ) คำสำคัญอังกฤษ (ไม่เกิน 5 คำ)

               4.3 บทนำ

               4.4 กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)

               4.5 วัตถุประสงค์

               4.6 สมมติฐานการวิจัย หรือ คำถามการวิจัย (ถ้ามี)

               4.7 วิธีการดำเนินการวิจัย

               4.8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

               4.9 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

               4.10 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

               4.11 การวิเคราะห์ข้อมูล

               4.12 ผลการวิจัย

               4.13 การอภิปรายผล

               4.14 ข้อเสนอแนะ

               4.15 เอกสารอ้างอิง

          5) เอกสารอ้างอิง ใช้รูปแบบ Vancouver

3. ใบรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (เฉพาะบทความวิจัย)