The influence of result-based management on patient unit performance at a university hospital under the Bangkok Metropolitan Administration

Main Article Content

สมส่วน สว่าง
สุคนธ์ ไข่แก้ว

Abstract

This descriptive research were to study the influence of result-based management on patient unit performance at a university hospital under the Bangkok metropolitan administration. The research studies were 57 professional nurses who work as head nurse position. Data was collected in August 2017. The instruments used to collect data was divided into two sections. The section one was a personal Information and section two was a set questionnaire about result-based management and patient unit performance.The data were analyzed by descriptive statistics, analysis statistics: Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression.


The research findings showed result-based management had the influence on patient unit performance. The head nurses were administrative at the achievement on high level (x+SD=3.94+0.41). The patient unit performance had on high level (x+SD=3.84+0.47). The relationship between result-based management and patient unit performance had significantly positive relating (p<0.05). The influences of result-based management on patient unit performance showed a position and ploy strategies can predict at 40.3 percent with significantly (R2=0.403, p<0.05).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สว่าง ส., & ไข่แก้ว ส. (2018). The influence of result-based management on patient unit performance at a university hospital under the Bangkok Metropolitan Administration. Vajira Nursing Journal, 20(1), 54–66. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138795
Section
research article

References

กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในองค์การต่อผลการดำเนินงาน: การทบทวนวรรณกรรม. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5, 1564–1573.
คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล. (2559). แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปี 2558–2561 (ฉบับปรับปรุง ปี 2559) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. สืบค้นจาก
http://www2.vajira.ac.th/tqm/wp-content/uploads/2015/01/แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล-ปี2558–2561ฉบับปรับปรุง-2559.pdf
จันทรวรรณ เหล็นเรือง. (2557).ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับผลผลิตของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกระบี่. วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11, 28(4), 921–928.
จิราภรณ์ รัตติกาลสุขะ และอารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2557). การบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ได้รับรางวัลดีเด่น. วารสารพยาบาลทหารบก, 15(2), 179– 186.
ใจชนก ภาคอัต. (2555). การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ใน การพัฒนาคุณภาพสถาบันสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ธิญารัตน์ ช่วยรักษ์. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับผลผลิตของหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคไต้. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 17(2), 8–20.
นิติดล สิงห์เวียง.(2556). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริงานงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ บุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. (รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม).
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล. (2559). แผนปฏิบัติการฝ่ายการพยาบาลประจำปี 2559–2560. [ม.ป.ท]
พรรณทิพย์ กาญจนอุดมการณ์.(2556). การวิเคราะห์การใช้หลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.ปริญญารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2552). องค์การและการบริหารจัดการ. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์.
เยาวภา ปฐมศิริกุล. (2554). แบบจำลองปัจจัยความสำเร็จการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. วาสารบริหารธุรกิจคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 34(130), 14–35.
ลักษณ์ระวี ระหว่างบ้าน. (2558). ศักยภาพโดดเด่นของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับสูง โรงพยาบาลทั่วไป. วารสารเกื้อการุณย์, 22(1), 35–47.
วรลักษณ์ ราชคุณ. (2556). กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลสวนปรุง. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
วารุณี ก๋งหมึง. (2559). สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 22(2), 192–204.
สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2553). Competency: เครื่องมือในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์. สืบค้นจาก
http://www.stabundamrong.go.th/web/book/53/b19_53.pdf
สมหมาย เทียนสมใจ. (2556). รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร).
สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. (2553). เกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติ การพยาบาลที่เป็นเลิศ. สืบค้นจาก
http://www.nursing.go.th/Book_nurse/qualitycriteria/quality%20criteria.pdf
สุนีย์พร แคล้วปลอดทุกข์. (2552).ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย การบริหารผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานการพยาบาลกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลท่ัวไป. วารสารกองการพยาบาล, 36(2), 14-28.
โสภา อิสระณรงค์พันธ์. (2552). สมรรถนะของหัวหน้าพยาบาลที่มีศักยภาพสูงโรงพยาบาลทั่วไป. (พยาบาลศาตร์มหาบัณฑิต, สาขาบริหารการพยาบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
อธิปพัฒน์ เดชขุนทด. (2558). อิทธิพลของการจัดการในองค์การมีผลต่อประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน. วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 10(2), 89-100.
เอกกมล เอี่ยมศรี. (2554, ตุลาคม 8). วิธีการวิเคราะห์บทบาทของกลยุทธ์ด้วย 5Ps: Mintzberg’5Ps of Strategy. สืบค้นจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/newmanagement
Adair, J. (2002). Effective strategic leadership. London: Pan Macmillian ltd.
Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept: Five Ps For Strategy. California Management Review, 30(1), 21-30.