SELF – ESTEEM OF WOMEN AT RAJVITHI HOME FOR GIRLS, BANGKOK

Main Article Content

อภิษฎา พฤฒิวรวงศ์
พรเทพ พัฒนานุรักษ์
สานิต ฤทธิ์มนตรี

Abstract

This research aimed to compare the children and youth’s personal characteristics with their personal views toward self-esteem and study the relation between real-self and ideal-self with self-esteem of children and youth at Rajvithi Home for Girls. The sample of 162 people was selected using simple random method in Rajvithi. Data were collected using personal factors, real-self, ideal-self, self-esteem and opinion of self-esteem Questionnaires  were used to collect data. Then statistical social science software packages were utilized to analyze the data.


        The results were revealed as follows; the children and youth at Rajvithi Home for Girls have high level of self-esteem, ideal-self and real-self (= 2.93, = 2.62 and = 2.40). According to a comparison between personal characteristics and level of self-esteem, it demonstrates that the children and youth having differences in education and having contacted person hold difference views toward self-esteem statistically significant at the levels of 0.05 and0.01. Moreover, regarding the analysis of the Pearson’s correlation coefficient, it demonstrates that real-self and ideal-self are statistically significant related to self-esteem at the levels of 0.05 and 0.01.

Article Details

How to Cite
พฤฒิวรวงศ์ อ., พัฒนานุรักษ์ พ., & ฤทธิ์มนตรี ส. (2018). SELF – ESTEEM OF WOMEN AT RAJVITHI HOME FOR GIRLS, BANGKOK. Vajira Nursing Journal, 18(2), 51–62. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/139763
Section
research article

References

กนกวรรณ อุ่นใจ. (2535). ผลของการใช้เทคนิคการพยากรณ์ที่มีต่อลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร).
เกียรติวรรณ อมาตยกุล. (2540). พัฒนาการของการเห็นคุณค่าในตนเอง. (วิทยานิพนธ์การศึกษา ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร).
ฐปนีย์ ตั้งจิตภักดีสกุล. (2544). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองและความรู้สึกสิ้นหวังในเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง. (วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก, มหาวิทยาลัยมหิดล).
ฐิฎิรักษ์วิเศษศิลปานนท์. (2537). การปรับตัวทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์:ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานี. (วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาสุขภาพ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
มัลลิกา คณานุรักษ์. (2547). จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
รัตนา ไกรสีหนาท. (2534). การศึกษาเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ สุขภาพจิต และความพึงพอใจ ในงานของพยาบาลวิชาชีพกับพยาบาลเทคนิค.กรุงเทพฯ. (ปริญญานิพนธ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร).
สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล. (2557). เรียนต่อกันเถอะเพื่ออนาคตที่ดีกว่า. (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 21
มกราคม 2559 ได้จาก http://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/latest-news/postgraduates-get-better-jobs/
สุรพงษ์ชูเดช. (2534). ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับจิตลักษณะที่สำคัญของนิสิต. (วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร).
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2553). สถานการณ์ครอบครัวไทย อย่าปล่อยให้กลายเป็นวิกฤตสังคม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 1(3): 1-3.
ศิริภรณ์ ทองทูลทัศน์. (2542). การเรียนการสอนการเข้าใจมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อังคณา เผ่าชูศักดิ์. (2554). การเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก จังหวัดเชียงราย. (บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์. (2536). ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสต่อการเพิ่มความมุ่งหวังในชีวิตของหญิงในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
Coopersmith, Stanley. (1981). The Antecedents of Self-Esteem. (2nded.). California:Consulting Psychologists Press,Tnc.
Roy, Sr. C., & Andrews, H.A. (1999). The Roy adaptation model. (2nded.). Stamford, CT: Appleton & Lange.
Stephen, P.R. and A.D.C. David. (1997). Fundamental of Management. New Jercey: Prentice-Hall.
Timothy J. Owens, Sheldon Stryker and Norman Goodman. (2006). Extending Self- Esteem Theoryand Research Sociological and Psychological Currents. New York: Cambridge University Press.
Zeigler-Hill, V. (2013). Self-Esteem. New York: Psychology Press.