THE EFFECTS OF SELECTED FACTORS ON QUALITY OF LIFE AMONG POSTPARTUM MOTHERS

Main Article Content

ศิริภรณ์ เหมะธุลิน
ดร.จรัสศรี ธีระกุลชัย
ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล

Abstract

The purpose of this descriptive research was to determine the level of quality of life and predictors of quality of life among postpartum mothers. The purposive sample consisted of 110 six-week postpartum mothers who had postpartum check-up at Ramathibodi Hospital from March to July, 2015. The samples were selected purposely with the following criteria:  1) having no chronic diseases and complications during pregnancy, delivery and postpartum 2) giving a term infant with no congenital deformation and no postpartum complications 3) to be able to read, write and speak Thai. The instruments used in this study were the Demographic data form, The General Sleep Disturbance Scale, The State Trait Anxiety Inventory Form X-I, The Maternal Role Attainment Scale Form B, The Postpartum Support Questionnaire and The WHOQOL-BREF-THAI. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation, and Stepwise multiple regression analysis.


          The findings revealed that 54.5 % of the postpartum mothers had high level of quality of life and 45.5 % had moderate level of quality of life. In addition, social support, anxiety and maternal role performance were found to be the predictors which could significantly explain 72.8 % of the variance of quality of life among postpartum mothers (p < .05).


          The findings suggested that for nursing practice, nurses should encourage postpartum mothers’ husbands to support their wives to relief their anxiety and support them to do maternal role properly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เหมะธุลิน ศ., ธีระกุลชัย ด., & ภูมนสกุล ด. (2018). THE EFFECTS OF SELECTED FACTORS ON QUALITY OF LIFE AMONG POSTPARTUM MOTHERS. Vajira Nursing Journal, 18(1), 37–50. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/139773
Section
research article

References

ชมชื่น สมประเสริฐ. (2526). ผลของการฝึกสมาธิต่อระดับความวิตกกังวล. วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปราณี พงศ์ไพบูลย์. (2550). การพยาบาลระยะหลังคลอด.กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
พรทิพย์ วงศ์วิเศษสิริกุล. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส
แรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นมารดากับอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าภายหลังคลอดในมารดาที่มีบุตรคนแรก. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ศรีสมร ภูมนสกุล และกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล. (2546). แบบวัดความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาและการทดสอบคุณสมบัติทางด้านการวัด. วารสารพยาบาลศาสตร์, 21(3), 36-47.
สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล และวนิดา พุ่มไพศาลชัย. (2545). เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของ องค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI). เชียงใหม่: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
Ahn, S., & Youngblut, J. M. (2007). Predictors of women's postpartum health status in the first 3 months after childbirth. Asian nursing research, 1(2), 136-146.
Akyn, B., Ege, E., Kocoalu, D., Demiroren, N., & Yylmaz, S. (2009). Quality of life and related factors in women, aged 15–49 in the 12-month post-partum period in Turkey. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 35(1), 86-93.
Bahrami, N., Karimian, Z., Bahrami, S. & Bolbolhaghighi, N. (2014). Comparing the postpartum quality of life between six to eight weeks and twelve to fourteen weeks after delivery in Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16(7), 1-5.
Cheng, C. Y., & Li, Q. (2008). Integrative review of research on general health status and prevalence of common physical health conditions of women after childbirth. Women's Health Issues, 18, 267-280.
Choi, S. Y., Gu, H. J., & Ryu, E. J. (2011). Effects of fatigue and postpartum depression on maternal perceived quality of life (MAPP-QOL) in early postpartum mothers. Korean Journal of Women Health Nursing, 17(2), 118-125.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., Dashe J. S., Hoffman, B. L., … Sheffield, J. S. (2014). Williams Obstetrics (24th ed.). New York: McGraw-Hill.
Emmanuel, E., St John, W., & Sun, J. (2012). Relationship between social support and quality of life in childbearing women during the perinatal period. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 41(6), E62-E70.
Ferrans, C. E., Zerwic, J. J., Wilbur, J. E., & Larson, J. L. (2005). Conceptual model of health-related quality of life. Journal of Nursing Scholarship, 37, 336-342.
Friedman, M. M. (1992). Family nursing theory and practice (3rd ed.). New Jersey: Appleton & Lange.
Gjerdingen D. K. & Center, B. A. (2003). First-time parents’ prenatal to postpartum change in health, and the relation of postpartum health to work and partner characteristics. Journal of the American Board of Family Practice, 16, 304-311.
Hill, P. D., Aldag, J. C., Hekel, B., Riner G. & Bloomfield, P. (2006). Maternal postpartum quality of life questionnaire. Journal of Nursing Measurement, 14, 205-220.
Huang, K., Tao, F., Liu, L. & Wu, X. (2011). Does delivery mode affect women’s postpartum quality of life in rural China? Journal of Clinical Nursing, 21, 1534–1543.
Hung, C. H., & Chung, H. H. (2001). The effects of postpartum stress and social support on postpartum women’s health status. Journal of advanced nursing, 36, 676-684.
Kongyu, S. (2006). Quality of life of postpartum mothers with HIV, Phetchaburri and Ratchaburi province. Master’s thesis, Mahidol University, Thailand.
Lee, K. A. (1992). Self-reported sleep disturbances in employed women. Journal of Sleep Research & Sleep Medicine, 15, 493-498.
Logsdon, M. C., & McBride, A. B. (1994). Social support and postpartum depression. Research in Nursing & Health, 17, 449-457.
London, M. L., ladewig, P. A., Ball, J. W., Bindler, R. C. & Cowen, K. J. (2011). Maternal & child nursing care (3rd ed.). New Jersey: Upper Saddle River.
McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S. & Ashwill, J. W. (2009). Maternal- child nursing (3rd ed.). Canada: Saunders.
Mishina, H., Takayama, J. I., Aizawa, S., Tsuchida, N. & Sugama, S. (2012). Maternal childearing anxiety reflects childrearing burden and quality of life. Pediatrics International, 54, 504-509
Mortazavi, F., Mousavi, S. A., Chaman, R., & Khosravi, A. (2014). Do maternal quality of life and breastfeeding difficulties influence the continuation of exclusive breastfeeding? International Journal of Pediatrics, 2014. doi:10.1156/2014/156049
Mortazavi, F., Mousavi, S. A., Chaman, R. & Khosravi, A. (2014). Maternal quality of life during the transition to motherhood. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16(5), 1-7.
Nikpour, M., Abedian, Z., Mokhber, N., Ebrahimzadeh, S., & Khani, S. (2011). Comparison of quality of life in women after vaginal delivery and cesarean section. Journal of Babol University of Medical Sciences, 13(1), 44-50.
Pereira, M., & Canavarro, M. C. (2012). Quality of life and emotional distress among HIV- positive women during transition to motherhood. The Spanish Journal of Psychology, 15, 1303-1314.
Sadat, Z., Taebi, M., Saberi, F., & Kalarhoudi, M. A. (2013). The relationship between mode of delivery and postpartum physical and mental health related quality of life. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 18, 499.
Schytt, E., Lindmark, G., & Waldenstrom, U. (2005). Physical symptoms after childbirth: Prevalence and associations with self‐rated health. An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 112, 210-217.
Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
Theerakulchai, J. (2004). Factors related to fatigue and fatigue management among Thai postpartum women. Doctoral dissertation, Chiang Mai University, Thailand.
Torkan, B., Parsay, S., Lamyian, M., Kazemnejad, A. & Montazeri, A. (2009). Postnatal quality of life in women after normal vaginal delivery and caesarean section. Biomed Central Pregnancy and Childbirth, 9(1), 4.
Webb, D. A., Bloch, J. R., Coyne, J. C., Chung, E. K., Bennett, I. M., & Culhane, J. F. (2008). Postpartum Physical Symptoms in New Mothers: Their Relationship to Functional Limitations and Emotional Well-being. Birth, 35(3), 179-187.
Webster, J., Nicholas, C., Velacott, C., Cridland, N., & Fawcett, L. (2011). Quality of life and depression following childbirth: Impact of social support. Midwifery, 27, 745-749.
World Health Organization. (1998). WHOQOL user manual. Geneva: World Health Organization.