คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

Main Article Content

รุ้งลาวัลย์ ยี่สุ่นแก้ว
ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล
ดุสิต สุจิรารัตน์

Abstract

The objective of this research was to assessment quality of life in end stage renal disease patients undergoing hemodialysis according to the different health benefit schemes. The sample group in this research are 76 patients undergoing Hemodialysis at a private hospital, and the research tools used here in are questionnaires of which the data were collected from 1 November to 31 December 2014.


The results of this research show that the overall quality of life among the sample group is in medium level (= 246.83). Once considering each aspect of the quality of life, it is found that symptom/problem list (= 71.40) and Effects of kidney disease (= 60.07) are higher than other aspects. On the other hand, burden of kidney disease (= 35.85) and Physical health composite (= 34.86) have the lowest scores. The quality of life in terms of SF-12 mental health composite among those who have rights in social security and national health security is better than the others who assume the rights of government officers (P=0.024). Each health benefit scheme has different treatment processes, e.g. excess costs of hemodialysis, and limited number of hemodialysis. Moreover, it is found that most patients with national health security have better KT/V, which results in better quality of life (r=0.243). Meanwhile, the excess costs result in decreasing quality of life (r=0.267).


Therefore, there should be improvement of medical treatment processes that can enhance the quality of life among the patients of all health benefit schemes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ยี่สุ่นแก้ว ร., ณ หนองคาย ด., ฉายากุล น., & สุจิรารัตน์ ด. (2018). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. Vajira Nursing Journal, 18(1), 79–88. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/139781
Section
research article

References

กิ่งกาญจน์ เพียรไพรงาม และ รุ้งระวี นาวีเจริญ. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคเหนือตอนบน. (วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
กิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง. (2557). การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเอรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา. ยโสธรเวชสาร, 16 (1), 18-24
วิจิตรา กุสุมภ์และนิตยา ลาภเจริญวงค์. (2547). คุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต, วชิรเวชสาร, 107-115
บุญธรรม กิจปรีดาบิสุทธิ์. (2551). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท์.
รัตนาวดี จูละยานนท์. (2545). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครชัยศรี. (วิทยานิพนธ์เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).
สมพร ชินโนรส และ ชุติมา ดีปัญญา. (2556). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด Quality of life of Hemodialysis Patients. วารสารเกื้อการุณย์, 5-14
อรวรรณ น้อยวัฒน์. (2555). สุขภาพกับคุณภาพชีวิต. สืบค้นจาก http://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet /book55_3 /pbhealth.html
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. (2555). Thailand Renal Replacement Therapy Registry Report 2011. สืบค้นจาก http://www.nephrothai.org/nephrothai_boffice/images_upload/news/391/files/trt2011.
Daniel Wayne W. (1984). Essential of Business Statistics. Houghton Mifflin: Boston.
Thaweethamcharoen, T., Srimong, W., Noparatayaporn, P., Jariyayothin, P., Sukthinthai, N., Aiyasanon, N, & et al. (2013). Validity and Reliability of KDQOL-36 in Thai Kidney Disease Patient. Value in Health Regional Issues, 98-102, doi.org/10.1016/j.vhri.2013.02.011