การบำบัดรักษาผู้ติดกัญชา

Authors

  • ชาญชัย ธงพานิช, พ.บ. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Abstract

จากรายงานของสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on Drug and Crime: UNODC) ระบุว่ากัญชาเป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นมากกว่ายาเสพติดชนิดใดๆ โดยมีประชากรทั่วโลกจำนวนระหว่าง 119-224 ล้านคน โดยมีผู้ที่เสพอยู่ระหว่างร้อยละ 2.8-4.5ของประชากรอายุ 15-64 ปี พื้นที่ที่มีความชุกสูงที่สุดได้แก่ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ ยุโรป อัฟริกา และเอเชีย ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. World drug report 2013.Geneva: UNODC; 2013.

Gates PJ, Sabioni P, Copeland J, et al. Psychosocial interventions for cannabis use disorder. Cochrane Database Syst Rev 2016; :CD005336.

Marshall K, Gowing L, Ali R, Le Foll B. Pharmacotherapies for cannabis dependence. Cochrane Database Syst Rev 2014; :CD008940.

Haney M, Hart CL, Vosburg SK, et al. Marijuana withdrawal in humans: effects of oral THC or divalproex. Neuropsychopharmacology 2004; 29:158.

Haney M, Hart CL, Vosburg SK, et al. Effects of THC and lofexidine in a human laboratory model of marijuana withdrawal and relapse. Psychopharmacology (Berl) 2008; 197:157.

Hill KP, Palastro MD, Gruber SA, et al. Nabilone pharmacotherapy for cannabis dependence: A randomized, controlled pilot study. Am J Addict 2017; 26:795.

Allsop DJ, Copeland J, Lintzeris N, et al. Nabiximols as an agonist replacement therapy during cannabis withdrawal: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2014; 71:281.

Gorelick DA. Pharmacological Treatment of Cannabis-Related Disorders: A Narrative Review. Curr Pharm Des 2016; 22:6409.

Levin FR, Mariani JJ, Brooks DJ, et al. Dronabinol for the treatment of cannabis dependence: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Drug Alcohol Depend 2011; 116:142.

นันทา ชัยพิชิตพันธ์ และคณะ. (2562) ความชุกของโรคทางจิตเวชในผู้ป่วยเสพติดกัญชา: สถานบำบัดรักษายาเสพติด กรมการแพทย์ ประเทศไทยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

Published

01-04-2019

How to Cite

1.
ชาญชัย ธงพานิช, พ.บ. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. การบำบัดรักษาผู้ติดกัญชา. j dept med ser [Internet]. 2019 Apr. 1 [cited 2023 Jan. 27];44(1):5-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246888

Issue

Section

Featured Article