การรักษาคลองรากฟันรูปซีประเภทซีสองร่วมกับฟันร้าว: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Authors

  • Somporn M

Abstract

คลองรากฟันรูปซีมีรูปร่างเหมือนตัวอักษรซีในรากฟันรูปซี ซึ่งพบร่องตามแนวยาวที่รากฟันโดยไม่คำนึงว่าคลองรากฟันหรือรูเปิดคลองรากแยกจากกันหรือไม่1 Manning ค.ศ. 1990 อธิบายว่าสาเหตุหลักของรากฟันรูปซีเกิดจากเยื่อบุผิวหุ้มรากเฮิร์ตวิกไม่เชื่อมต่อระหว่างรากฟันด้านแก้มและลิ้น จึงมีคลองรากฟันรูปซีภายใน หรืออาจเกิดจากการสะสมของเคลือบรากฟันระหว่างรากฟัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Fouzan KS. C-shaped root canals in mandibular second molars in a Saudi Arabian population. Int Endod J 2002; 35:499–504.

Manning SA. Root canal anatomy of mandibular second molars. Part II. C-shaped canals. Int Endod J 1990; 23:40-5.

Fan B, Cheung GS, Fan M, Gutmann JL, Bian Z. C-shaped canal system in mandibular second molars: Part I--Anatomical features. J Endod 2004; 30:899-903.

Melton DC, Krell KV, Fuller MW. Anatomical and histological features of C-shaped canals in mandibular second molars. J Endod 1991; 17:384-8.

Fan B, Cheung GS, Fan M, Gutmann JL, Fan W. C-shaped canal system in mandibular second molars: Part II--Radiographic features. J Endod 2004; 30:904-8.

Sinanoglu A, Helvacioglu-Yigit D. Analysis of C-shaped canals by panoramic radiography and cone-beam computed tomography: root-type specificity by longitudinal distribution. J Endod 2014; 40:917-21.

Jerome CE. C-shaped root canal systems: diagnosis, treatment, and restoration. Gen Dent 1994; 42:424-7.

Min Y, Fan B, Cheung GS, Gutmann JL, Fan M. C-shaped canal system in mandibular second molars Part III: The morphology of the pulp chamber floor. J Endod 2006; 32:1155-9.

Gao Y, Fan B, Cheung GS, Gutmann JL, Fan M. C-shaped canal system in mandibular second molars part IV: 3-D morphological analysis and transverse measurement. J Endod 2006; 32:1062-5.

Seo DG, Gu Y, Yi YA, Lee SJ, Jeong JS, Lee Y, et al. A biometric study of C-shaped root canal systems in mandibular second molars using cone-beam computed tomography. Int Endod J 2012; 45:807-14.

Kim Y, Lee D, Kim DV, Kim SY. Analysis of Cause of Endodontic Failure of C-Shaped Root Canals. Hindawi Scanning Volume 2018, Article ID 2516832, 7 pages https://doi.org/ 10.1155/2018/2516832

Ahmed HM. Anatomical challenges, electronic working length determination and current developments in root canal preparation of primary molar teeth. Int Endod J 2013; 46:1011-22.

Helvacioglu-Yigit D, Sinanoglu A. Use of cone-beam computed tomography to evaluate C-shaped root canal systems in mandibular second molars in a Turkish subpopulation: a retrospective study. Int Endod J 2013; 46:1032-8.

Yang ZP, Yang SF, Lin YC, Shay JC, Chi CY.C-shaped root canals in mandibular second molars in a Chinese population. Endod Dent Traumatol 1988; 4:160-3.

Gulabivala K, Opasanon A, Ng YL, Alavi A. Root and canal morphology of Thai mandibular molars. Int Endod J 2002; 35:56-62.

Chai WL, Thong YL. Cross-sectional morphology and minimum canal wall widths in C-shaped roots of mandibular molars. J Endod 2004; 30:509-12.

Peters OA. Current challenges and concepts in the preparation of root canal systems: a review. J Endod 2004; 30:559-67.

Cheung LH, Cheung GS. Evaluation of a rotary instrumentation method for C-shaped canals with micro-computed tomography. J Endod 2008; 34:1233-8.

Yin X, Cheung GS, Zhang C, Masuda YM, Kimura Y, Matsumoto K. Micro-computed tomographic comparison of nickeltitanium rotary versus traditional instruments in C-shaped root canal system. J Endod 2010; 36:708-12.

Walid N.The use of two pluggers for the obturation of an uncommon C-shaped canal. J Endod 2000; 26:422-4.

Vertucci FJ. Root canal morphology and its relationship to endodontic procedures. Endodontic Topics 2005; 10:3–29.

Solomonov M, Paqué F, Fan B, Eilat Y, Berman LH. The challenge of C-shaped canal systems: a comparative study of the self-adjusting file and ProTaper. J Endod 2012; 38:209-14.

Lim SS, Stock CJ. The risk of perforation in the curved canal: anticurvature filing compared with the stepback technique. Int Endod J 1987; 20:33–9.

Grocholewicz K, Lipski M, Weyna E. Endodontic and prosthetic treatment of teeth with C-shaped root canals. Ann Acad Med Stetin 2009; 55:55-9.

Pilo R, Corcino G, Tamse A. Residual dentin thickness in mandibular premolars prepared with hand and rotatory instruments. J Endod 1998; 24:401-4.

American Association of Endodontists. Cracking the crack tooth code: Detection and treatment of various longitudinal tooth fractures. Chicago; 2008.

Roh BD, Lee YE. Analysis of 154 cases of teeth with cracks. Dent Traumatol 2006; 22:118-23.

Abbott P, Leow N. Predictable management of cracked teeth with reversible pulpitis. Aust Dent J 2009; 54:306-15.

Krell K V, Rivera EM. A Six Year Evaluation of Cracked Teeth Diagnosed with Reversible Pulpitis: Treatment and Prognosis. J Endod 2007; 33:1405-7.

Gutmann JL, Rakusin H. Endodontic and restorative management of incompletely fractured molar teeth. Int Endod J 1994; 27: 343–8.

Tan L, Chen NN, Poon CY, Wong HB. Survival of root filled cracked teeth in a tertiary institution. Int Endod J 2006; 39:886-9.

Jafarzadeh H, Beyrami M, Forghani M. Evaluation of Conventional Radiography and an Electronic Apex Locator in determining the Working Length in C-shaped Canals. Journal IEJ 2017; 12: 60-3.

Thaweesit P, Sutthasing S, Jaikong N, Suksutthiphan S, Arayatrakoollikit U, Jainaen A. Accordance of Working Length in C-shaped Canal Permanent Molars Measured by an Electronic Apex Locator at 0.5 bar in a Model. Khon Kaen Dent J 2018; 21:21-9.

Ruddle CJ.Three-dimensional obturation of the root canal system. Dent Today 1992; 11:28, 30-3, 39.

Weine FS. The C-shaped mandibular second molar: incidence and other considerations. J Endod 1998; 24:372-5.

Peng L, Ye L, Tan H, Zhou X. Outcome of root canal obturation by warm gutta-percha versus cold lateral condensation: a meta-analysis. J Endod 2007; 33:106-9.

Ordinola-Zapata R, Bramante CM, de Moraes IG, Bernardineli N, Garcia RB, Gutmann JL. Analysis of the gutta-percha filled area in C-shaped mandibular molars obturated with a modified MicroSeal technique. Int Endod J 2009; 42:186-97.

Barnett F. Mandibular molar with C-shaped canal. Endod Dent Traumatol. 1986; 2:79-81.

Lertchirakarn V, Palamara JE, Messer HH. Finite element analysis and strain-gauge studies of vertical root fracture. J Endod 2003; 29:529-34.

Lertchirakarn V, Palamara JE, Messer HH. Patterns of vertical root fracture: factors affecting stress distribution in the root canal. J Endod 2003; 29:523-8.

Published

01-02-2019

How to Cite

1.
Somporn M. การรักษาคลองรากฟันรูปซีประเภทซีสองร่วมกับฟันร้าว: รายงานผู้ป่วย 1 ราย. j dept med ser [Internet]. 2019 Feb. 1 [cited 2023 Jan. 27];44(1):163-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/247044