Health Status and Quality of Life for Thai Workers in ASEAN Countries

Authors

  • Srisa-ard W Manmee C Padithaporn W

Keywords:

Health Status, Quality of life, Musculoskeletal disorder

Downloads

Download data is not yet available.

References

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล:ประชากรประเทศไทย พ.ศ. 2556[อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 1 ส.ค. 2559]. เข้าถึงได้จาก http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Documents/Gazette/Gazette2013TH. pdf

ฝ่ายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน. สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจาเดือนกรกฎาคม 2559 [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 1 ส.ค. 2559]. เข้าถึงได้จาก https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/overseas_th/0fc70f0672064f58b9f070d7a38af07b.pdf

สุธน วงษ์ชรี, สุรศักดิ์ หมนื่พล, อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์, พินิจ งามประสิทธิ์,มะลิวัลย์ หอมจัน, พรหมภัสสร ดิษสระ และคณะ. สรุปและวิเคราะห์สาเหตุที่แรงงานไทยถูกส่งกลับจากการตรวจโรคไม่ผ่านในต่างประเทศระหว่าง พ.ศ. 2554-2557. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558;3:304-12.

ธีรศักดิ์ ลักษณานันท์, วิลาภรณ์ สิทธิโชคสกุลชัย, วิไลลักษณ์ แสงคุณ. สภาวะสขุภาพของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2 539-2540 [อินเตอรเ์น็ต]. [เข้าถ ึงเ มื่อ 1 ส.ค. 2559]. เข้าถึงได้จาก http://advisor.anamai.moph.go.th/212/21207.html.

สุภัค เพ็ชร์นิล. พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของคนวัยทำงานตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2550.

ASTV ผู้จัดการออนไลน์. โรครุมเร้าแรงงานไทยในต่างแดนเพียบ กังวลหนี้-ค่าใช้จ่าย จัดทีมแพทย์ดูแล [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 1 ส.ค. 2559]. เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/QOL/ ViewNews.aspx?NewsID= 9580000010817.

สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วิระวรรณ ตินิตพิวัฒนสกุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย,กรองจิตต์ วงศ์สุวรรณ, ราณี พรมานะจิรังกุล. เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกทุก 100 ตัวชี้วัด และ 26 ตัวชี้วัด.เชียงใหม่: โรงพยาบาลสวนปรุง; 2540.

สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, ปริทรรศ ศิลปะกิจ, วนิดา พุ่มไพศาลชัย.คุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจ. เชียงใหม่:โรงพยาบาลสวนปรุง; 2541.

แสงโสม ศิริพานิช, พรรณนภา เหมือนผึ้ง, สมาน สยุมภูรุจินันท์. สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546-2552 ระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแบบเชิงรับ. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจาสัปดาห์ 2554;42:209-13.

สำนักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน. สถิติการประสบอันตรายหรือบาดเจ็บจากการทำงาน พ.ศ. 2550 [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2559]. เข้าถึงได้จาก https://www.sso.go.th/wpr/main/privilege/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_sub_category_list-label_1_130_717

สุนิสา ชายเกลี้ยง, พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ เบญจา มุกตะพันธ์. การประเมินภาวะเสี่ยงของการปวดไหล่จากการทำงานของบุคลากรในสำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553;1:1-10.

กฤติกา เทพโสดา. กลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือและอาการของระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออื่นๆที่สัมพันธ์กับงานในผู้ทำงานที่ใช้และไม่ใช้วีดีที [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2539

จิราพรรณ กลางคาร. การปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดขอนแก่น.วารสารทันตาภิบาล 2556;1:35-44

สุนิสา ชายเกลี้ยง, ธัญญาวัฒน์ หอมสมบัติ. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์การทำงานโดยมาตรฐาน RULA ในกลุ่มแรงงานทำไม้กวาดร่มสุข. ศรีนครินทร์เวชสาร. 2554;26:35-40.

วิโรจน์ จันทร. การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของอาการทางระบบกล้าม เนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการทำงานในพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมผลิตยาแห่งหนึ่ง [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.

นพพร คุรุเสถียร. การสารวจความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับงานในคนงานโรงงานผลิตรองเท้า : ความสัมพันธ์กับงานที่ทำปัจจัยส่วนบุคคล และจิตสังคม [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล;2543

ศิลดา วงษ์ษา. ความชุกอาการปวดหลังของบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา. เชียงรายเวชสาร 2555;2:35-42.

จริสิดุา ธานรีตัน์ . ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากงานของบุคลากรในโรงพยาบาลปทุมธานี. กรุงเทพมหานคร :ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.

นงลักษณ์ ทศทิศ. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. วิชัย อึงพินิจพงศ์. พรรณี ปึงสุวรรณ. ทิพาพร กาญจนราช. ความชุกของความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มอาชีพตัดเย็บ จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัย มข. (บศ.) 2554;11:47-54.

วณิช ตัณฑวิวัฒน์, วิษณุ กัมทรทิพย์, สันติ อัศวพลังชัย, ประดิษฐ์ประทีปะวณิช. อาการปวดหลังจากการทำงานของคนงานโรงพยาบาลศิริราช. เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2548; 15(3): 135-144.

Ekpenyong CE, Inyang UC. Associations between worker characteristics, workplace factors, and work-related musculoskeletal disorders: a cross-sectional study of male construction workers in Nigeria. Int J Occup Saf Ergon. 2014;20:447-62.

เกษมณี แคว้นน้อย, บัวพันธ์ พรหมพักพิง. คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานอพยพลาวในสถานประกอบการจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัย มข. (บศ.) 2554;11:135-56.

สุเทพ พันประสิทธ, วุรณพันธ์ คงสม, ชนาธิป มิธิดา. การศึกษาเพี่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ในประเทศมาเลเซีย. สุทธิปริทัศน์ 2552;23:45-62.

Published

01-02-2018

How to Cite

1.
Srisa-ard W Manmee C Padithaporn W. Health Status and Quality of Life for Thai Workers in ASEAN Countries. j dept med ser [Internet]. 2018 Feb. 1 [cited 2022 Sep. 28];43(1):145-53. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/248333

Issue

Section

Original Article