Effectiveness of Tai Chi Exercise Program on Self-Efficacy, Exercise Behavior and Pulmonary Function among COPD Patients

Authors

  • Krongchon N ,Piboon K ,Oppawongsapat D

Keywords:

Tai chi exercise, Exercise behavior, Pulmonary functions, COPD patients

Downloads

Download data is not yet available.

References

วัชรา บุญสวัสดิ์. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง.ใน สุณี เลิศสินอุดม (บรรณาธิการ), การบริบาลผู้ป่วยโรคหืด โรคโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา; 2553.

World Health Organization. Chronic respiratory diseases [Internet]. 2011. [cited 2015 Mar 23]. Avaliable from: http://www.who.int/respiratory/ copd/burden/en/index.html

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค. รายงานประจำปี 2556. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์; 2556.

American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for pulmonary rehabilitation programs. 3rd ed. Illinois: Human Kinetics; 2004.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง [อินเทอร์เน็ต]. 2555. [เข้าถึงเมื่อ 20 มิ.ย. 2555]. เข้าถึงได้จาก: เข้าถึงได้จาก www.nhso.go.th/frontend/News Information Detail aspx?

นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร. ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. ใน วสันต์ สุเมธกุล, สมนึก สังฆานุภาพ และศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล(บรรณาธิการ), ปัญหาทางอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:ออฟเซ็ทครีเอชั่น; 2553.

จิราพร รักษายศ และศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ์. ผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในคลินิกคนรักษ์ปอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการ สาธารณสุข 2556; 22: 973-78.

อัมพวัน ศรีครุฑรานันท์. การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 2554; 2: 7-14.

คณะทางานพัฒนาแนวทางปฏิบัติบริการสาธารณสุขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. แนวทางปฏิบัติบริการสาธารณสุขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: ยูเนียนอุลตร้าไวโอเล็ต; 2553.

Hill K, Jenkins SC, Hillman DR, Eastwood PR. Dyspnoea in COPD: can inspiratory muscle training help? Aust J Physiother 2004; 50: 169-80.

พรรณิภา สืบสุข. บทบาทพยาบาลกับผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554; 29: 18-26.

Chan AW, Lee A, Lee DT, Suen LK, Tam WW, Chair SY, Griffiths P. The sustaining effects of Tai chi Qigong on physiological health for COPD patients: a randomized controlled trial. Complement Ther in Med 2013; 21: 585-94.

Niu R, He R, Luo BL, Hu C. The effect of tai chi on chronic obstructive pulmonary disease: a pilot randomized study of lung function, exercise capacity and diaphragm strength. Heart Lung Circulation 2014; 23: 347-52.

Ng L, Chiang LK, Tang R, Siu C, Fung L, Lee A, Tam W. Effectiveness of incorporating. Tai Chi in a pulmonary rehabilitation program for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in primary care: a pilot randomized controlled trial. European Journal of Integrative Medicine 2014; 6: 248-58.

พิจารณ์ พิมพ์ชนธไวย์. คุมความดันโลหิตสูงให้อยู่ สู้โรคร้าย. กรุงเทพฯ: แอล.ที.เพรส; 2552.

Bandura A. Self- efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman; 1997.

จันทิรา ชัยสุขโกศล. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, คณะพยาบาลศาสตร์,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.

สุวิสา ปานเกษม. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงมีครรภ์. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2555.

House JS. Work stress and social support reading. MA: Addision Weslely; 1981. 20. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Principles and methods. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.

สมพงษ์ หามวงค์ และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงเผือก อำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธ.ุ์ Srinagarind Medical Journal 2553; 28: 1-6.

กษมาพร บุญมาศ และธนิดา ผาติเสนาะ.ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายด้วยยางยืด โดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเอง เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง.[อินเทอร์เน็ต]. 2556. [เข้าถึงเมื่อ 20 เม.ย. 2557].เข้าถึงได้จาก: https://www.gsbooks.gs.kku.ac.th > pdf > MMO2

Kim C, Kim B, Chae S. Application of the transtheoretical model: Exercise behavior in Korean adult with metabolic syndrome. Journal of Cardiovascular Nursing 2010; 25: 323-31.

ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, อุบลวรรณา เรือนทองดี และฐิติรัตน์ ทับแก้ว. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนร่วมกับครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ. Journal of Nursing Science2555; 30: 46-57.

เทิดศักดิ์ เดชคง. ชี่กงพลังสร้างสุข. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง; 2547.

สุภรี สุวรรณจูฑะ. (2550). คู่มือการฝึกบริหารการหายใจและออกกำลังเพื่อสุขภาพปอดในผู้ป่วยโรคหอบหืด. [อินเทอร์เน็ต]. 2556.[เข้าถึงเมื่อ 17 ก.ค. 2558].เข้าถึงได้จาก : https://www.learnars.in.th>posts.

Published

01-08-2017

How to Cite

1.
Krongchon N ,Piboon K ,Oppawongsapat D. Effectiveness of Tai Chi Exercise Program on Self-Efficacy, Exercise Behavior and Pulmonary Function among COPD Patients. j dept med ser [Internet]. 2017 Aug. 1 [cited 2023 Jan. 29];42(4):89-98. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/248845

Issue

Section

Original Article