ค่ารักษาพยาบาลของโรคโควิด 19

Authors

  • ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ พ.บ. ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์

Abstract

โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) เป็นโรค อุบัติใหม่ ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรง มีการติดต่อโดยละอองเสมหะ จากการไอ และมีการระบาดอย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโรค ประกาศเป็นโรคที่ระบาดเป็นวงกว้าง (pandemic disease) ใน วันที่ 11 มีนาคม 2563 ในขณะที่ประเทศไทยได้มีประกาศกระทรวง สาธารณสุขลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ให้โรคโควิด 19 เป็นโรค ติดต่อร้ายแรง พบมีการระบาดทั่วโลก ผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 170 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 3.5 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564) โรคโควิด 19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ (Coronavirus) พบครั้งแรกที่นครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑล หูเป่ย ประเทศจีน ชื่อเต็มของเชื้อไวรัสตัวนี้ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS CoV 2) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ชื่อโรคใหม่ว่า COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) อาการแสดงของโรคนี้ มีตั้งแต่ ไม่มีอาการ อาการเหมือนไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ลิ้นไม่รับรส

Downloads

Download data is not yet available.

References

COVID-19 Wikipedia. Available from: URL; http://en.w.wikipedia.org. (cite 2021 Jun 1)

Emergency use ICD coded for COVID-19 disease outbreak.Available from: URL; http://who.int. (cite 2021 Jun 1)

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2549. ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว177. (ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549)

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2563.ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 102. (ลงวันที่ 20 มีนาคม2563)

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2563.ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 130. (ลงวันที่3 เมษายน 2563)

การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. 2.57/ว. 2014. (ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2563. ประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม. (ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

Published

03-09-2021

How to Cite

1.
หาญสมบูรณ์ ป. ค่ารักษาพยาบาลของโรคโควิด 19 . j dept med ser [Internet]. 2021 Sep. 3 [cited 2022 Oct. 1];46(2):5-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/253408

Issue

Section

Featured Article