Vol. 46 No. 2 (2021): April-June 2021

					View Vol. 46 No. 2 (2021): April-June 2021

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในปัจจุบัน มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้เกิด การกระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากและ กระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ทั้งด้านการควบคุมโรค และการเข้าถึงระบบการรักษา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลให้การดูแล รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง การตรวจเชิงรุกซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ หากตรวจพบเชื้อ ผู้ติดเชื้อจะได้รับการดูแลเข้ารับการรักษาใน สถานบริการสุขภาพที่กำหนดไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจาก รัฐบาลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชน เรื่องเด่นประจำฉบับของวารสารกรมการแพทย์เล่มนี้ เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายของการรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งได้แยกให้เห็น อย่างละเอียดต่าง ๆ อาทิ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายารักษา ค่าอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ค่าอาหารทางเส้นเลือด ค่าตรวจวินิจฉัย เป็นต้น รวมถึงรายละเอียดและคำแนะนำในการลงข้อมูลและการบันทึก รหัสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 อีกด้วย นอกจากเรื่องของโรค โควิด-19 แล้ว วารสารกรมการแพทย์ฉบับนี้ยังมีผลงานทางวิชาการ ที่มีประโยชน์อีกเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเคย ขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันนะครับ

นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ บรรณาธิการ

Published: 03-09-2021

Featured Article

Original Article