พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของครัวเรือน ในชุมชนบ้านสวาย ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • พันธุ์ทิพย์ วรรณะ โรงพยาบาลไพรบึง

คำสำคัญ:

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, พฤติกรรมการบริโภค

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         การวิจัยเชิงสำรวจนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพตามตัวแปร เพศและการมี
โรคประจำตัว และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ยระดับพฤติกรรมที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของครัวเรือนกับตัวแปรต่างๆ โดยทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 125 คน ซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือน ในชุมชนบ้านสวาย ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม
ถึงกันยายน 2564 โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.6 อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 53.6 จบการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 66.4 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 80 ไม่มีโรคประจำตัว
ร้อยละ 80 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า เพศและการมี
โรคประจำตัวไม่มีผลต่อพฤติกรรมที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งยังพบว่าพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ที่ (r = 0.251, p = 0.005) ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคของอำเภอไพรบึง และสามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลวิธีการลดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่เหมาะสมในชุมชนต่อไป

คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, พฤติกรรมการบริโภค

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-12