ความรู้ ทัศนคติ และการพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนที่มารับบริการ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • ปรีชา อินรัสพงศ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลศรีรัตนะ

คำสำคัญ:

ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรม, การใช้ยาปฏิชีวนะ

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนที่มารับบริการ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ตามปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์  t-test, One-way ANOVA และทำการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี

          ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ทัศนคติ และการพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.74 3.89 และ3.94 คะแนน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้ ทัศนคติ และการพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ตามปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ และอายุต่างกัน มีทัศนคติ และพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความรู้ไม่แตกต่างกัน ส่วนทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความรู้ ทัศนคติ และการพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-02