การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยุห์

ผู้แต่ง

  • ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี โรงพยาบาลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

คำสำคัญ:

การใช้ยาที่เหมาะสม, ความรอบรู้

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สำหรับประชาชนและเพื่อเปรียบเทียบความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลก่อนและหลังการอบรม ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกใน 5 กิจกรรมหลักของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน  โดยทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 107 คนซึ่งเป็นตัวแทนครอบครัวในชุมชนบ้านหนองโสน ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 20 ธันวาคม 2564 โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน Paired t -test

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.70 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 36.40 วุฒิการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 72.00 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 76.60 ไม่มีโรคประจำตัวร้อยละ 71.10 และมีสถานะทางสังคมเป็นประชาชนทั่วไปร้อยละ 83.20 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจาก 6.21 ± 2.46 เป็น 11.17 ± 2.69 (p < 0.001) เมื่อจัดระดับความรับรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรอบรู้เพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเป็นความรอบรู้ระดับดี ควรดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาพเอกชนและเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อให้เกิดรูปแบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนที่สมบูรณ์ต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-02