พฤติกรรมการซื้อยารักษาตนเองใน 3 กลุ่มโรคของประชาชน ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • สมจิต อสิพงษ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลศิลาลาด

คำสำคัญ:

การซื้อยารักษาตนเอง, ความรู้ และพฤติกรรม, โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน, โรคท้องร่วงเฉียบพลันและแผลสด

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการซื้อยารักษาตนเองใน 3 กลุ่มโรคของประชาชน ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับยาและการใช้ยารักษาตนเองใน 3 กลุ่มโรคของประชาชน ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 304 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับ ความรู้ และพฤติกรรมการซื้อยารักษาตนเองใน3 กลุ่มโรคโดยใช้สถิติสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ P < 0.05 รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความรู้เกี่ยวกับยาและการใช้ยารักษาตนเองอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 42.1  มีพฤติกรรมการซื้อยารักษาด้วยตนเองอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้เกี่ยวกับยาและการใช้ยารักษาตนเอง พบว่า เพศ อายุ ระยะทางจากบ้านถึงสถานพยาบาลใกล้บ้าน และวิธีการเดินทางไปสถานพยาบาลใกล้บ้าน มี ความสัมพันธ์กับความรู้ที่เกี่ยวกับยาและการใช้ยารักษาตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.009,0.022, <0.001และ<0.001 ตามลำดับ)ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อยารักษาตนเอง พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยารักษาตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =0.043)

 

การศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปวางแผนดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและจัดทำแผนให้ความรู้แก่ประประชาชน ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-02