การประเมินผลการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา

ผู้แต่ง

  • สุภาพ วงศ์วัฒนวุฒิ -

บทคัดย่อ

เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 ในจังหวัดมุกดาหารหลังจาการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้มาก่อน ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจึงมีความสนใจจะทำการศึกษาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดมุกดาหารว่ามีผลเป็นเช่นไร เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยการครั้งนี้ไปเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและสนับสนุน ให้การดําเนินการตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ผู้บริหารนําไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ, ศึกษาการรับรู้ของผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557

  • จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 39.60 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.78 (น้อยที่สุด 27 ปี มากที่สุด 74 ปี) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.49 รองลงมาคือเพศชายคิดเป็น  ร้อยละ 36.51สถานะส่วนใหญ่สถานะคู่ คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมาคือ โสด คิดเป็นร้อยละ 42.86 วุฒิการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่ จบปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 90.48 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 7.94 สถานะในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเภสัชกรคิดเป็นร้อยละ 41.27 รองลงมาคือเจ้าของสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันและเภสัชกร คิดเป็นร้อยละ 34.92 ปฏิบัติงานในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันมานาน ส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 59.18 รองลงมาคือ 10 – 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 26.53 ด้านข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 98.39 รองลงมาคือระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 1.61,             ด้านข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา  การเก็บ และการควบคุมหรือรักษาคุณภาพยาในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 92.06 รองลงมาคือ ระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 6.35,          ด้านบุคลากร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 84.13 รองลงมาคือ สูงคิดเป็นร้อยละ 14.29, ด้านการควบคุมคุณภาพยา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 79.37 รองลงมาคือระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 20.63, ด้านการให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 88.89 รองลงมาคือระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 11.11 และโดยรวม อยู่ในระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 96.83 รองลงมาคือระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 11.11และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสนับสนุนกับการรับรู้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557  ได้แก่ อายุ, ระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันมานาน และเคยหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสนับสนุนกับการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 ได้แก่ อายุ, ระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันมานาน, เคยได้รับการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา ศึกษาดูงาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-23